Psykisk helse og rus

Innhold

  Kontakt ved akutt hjelp

  Om psykisk helse og rus

  Virksomheten Psykisk helse og rus er organisert i to enheter – Mestringsenheten og Boligenheten.

  Mestringsenheten består av lavterskeltilbudene Rask psykisk helsehjelp og aktivitetssenteret Bruket, samt Oppsøkende tjenester.

  Boligenheten har ansvar for de som er tilknyttet bofellesskapene på Vestre Goa og Nyvoll. Se nærmere beskrivelse av hver avdeling under.

  Kontaktinformasjon:
  Ketil Imbsen, virksomhetsleder, tlf. 41 69 78 50
  Marthe Sirnes, avdelingsleder, tlf. 95 93 91 22


  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss gjerne en e-post: 
  psykiskhelse@randaberg.kommune.no

  Mestringsenheten

  Oppsøkende tjenester

  Kontaktinformasjon:
  Besøksadresse: Torvmyrveien 4C
  Telefon: 90 74 91 90
  Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

  Hvem kan søke tjeneste hos oss?
  Er du over 18 år og bor i Randaberg kommune kan avdeling Psykisk helse og rus gi tilbud til deg som har utfordringer knyttet til rus og/eller din psykiske helse.

  Klikk for søknadsskjema

  Vi jobber for å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv, med utgangspunkt i dine ressurser, ønsker og mål. Vi jobber Recovery-orientert.

  Les mer om Recovery her

  Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra, på tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg. 

  Definering av andre mennesker og normalitet i samfunnet er derfor sentrale tema; hvem er det som bestemmer hva som er normalt og unormalt, hva bør vi oppnå og hvordan skal våre liv se ut? Recovery-filosofien bunner i at vi først og fremst er mennesker, vi er alle ulike og det må derfor være opp til hvert enkelt hvilke mål man vil sette seg og hvordan man vil komme dit. 

  Man skal lete etter veien fremover sammen med den det gjelder. Sykdom- og sykdomsfokus tones ned. Menneskeliggjøring, deltagelse, mestring og medborgerskap skal få økt fokus. Likeverd, verdier, holdninger og ulike former for kunnskap skal løftes. I åpne dialoger skal en sammen prøve, feile og reflektere. 

  Hva kan jeg få hjelp til?

  • Veiledningssamtaler
  • Strukturere hverdagen og legge planer
  • Botrening
  • Følgeoppdrag
  • Medisinhåndtering
  • Tilrettelegging av meningsfylte aktiviteter og sosialt nettverk
  • Samarbeid med andre aktuelle instanser
  • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester
  • Diverse aktivitetsgrupper
  • Sosial trening

  Hvem jobber i Oppsøkende tjenester?
  Ansatte i Oppsøkende tjenester er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

  Vurderingssamtale
  Du vil bli innkalt til en vurderingssamtale innen 14 dager etter at du har sendt søknad. I vurderingssamtalen vil du treffe rådgiver fra Tjenestekontoret (TKK) og avdelingsleder. 

  Rask psykisk helsehjelp

  Kontaktinformasjon:
  Besøksadresse: Torvmyrveien 4C, 2. etasje
  Telefon: 40 40 51 73
  Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
  E-post: rph@randaberg.kommune.no (NB: Ikke send sensitive opplysninger via e-post). 

  Om Rask psykisk helsehjelp
  Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud for deg med lettere til moderate psykiske plager, som angst og depresjon.

  Hvem kan henvende seg til oss?
  Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Randaberg kommune, med psykiske helseplager som blant annet angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

  Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Dette gjelder også hvis du allerede er under behandling i forhold til psykiske helseplager. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte fastlegen din eller legevakten (tlf. 116 117).

  Hva kan jeg få hjelp til?
  Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer.

  Les mer om tilbudet til Rask psykisk helsehjelp:

  Trappetrinns-modell:
  Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell som har følgende trinn:

  • Nettkurs
  • Kurs
  • Samtaleterapi
  • Loshjelp videre

  Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Psykisk helse og rus i Randaberg kommune. Det kan også være hjelp via fastlege til henvisning poliklinisk.

  Ansatte i Rask psykisk helsehjelp er Lesley Ann Assersen (psykolog og fagansvarlig) og Mari Rydland (sykepleier).

  Pris/hvordan henvise
  Behandlingen er gratis. Det er ikke behov for henvising, men vi ønsker ofte å samarbeide med fastlegen.

  Vurderingssamtale
  Vi vil ta kontakt og tilbyd vurderingssamtale innen to uker fra du tok kontakt. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv.

  Kurs og samtaleterapi

  Kurs
  Hovedformålet med kurset er å gi deg kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi, slik at de bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager.

  Praktisk informasjon
  Kurset går over 5 samlinger á 2 timer. Alle samlingene er fra kl. 13.00 til 15.00.

  Kurset holdes i lokalene til Rask psykisk helsehjelp på kommunehuset.

  Samtaleterapi
  Psykoterapeutiske samtaler er ulike fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe deltakerne med å endre psykiske reaksjoner og atdferdsmønstre som er knyttet til lidelse og/eller hemmet fungering.

  I arbeidet med endringene er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. I tillegg trenger vi metoder for å endre disse årsakene.

  Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi.

  På nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi finner du informasjon om kognitiv terapi. I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime vare inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapien er fra 2 til 10 terapitimer.

  Terapi som samarbeid
  Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom du som deltaker og terapeut. Ditt engasjement og involvering i forhold til ditt eget endringsarbeid, vil være helt avgjørende for resultatet av behandlingen.

  Hvis du aktivt og åpent diskuterer dine tanker og følelser, vil du kunne få et mye større utbytte av kurset.

  Hjemmeoppgaver
  Deltakerne som gjennomfører en form for hjemmeoppgaver mellom avtalene, får generelt best utbytte av terapien.

  Hjemmeoppgaver - også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke din innsats og håp i forhold til dine vansker, og i tillegg styrke samarbeidet mot felles mål.

  Nyttige linker
  Kognitiv.no 

  Bruket

  Kontaktinformasjon:
  Besøksadresse: Torvmyrveien 4C, 2. etasje
  Telefon: 48 20 20 64
  Facebook-side: Besøk oss her
  Åpningstider: Mandag til fredag kl. 10.00-14.30

  Bruket startet våren 2021
  Bruket er en arena for mennesker som har behov for å komme seg ut, treffe andre, delta i et fellesskap og være med i aktiviteter som foregår på eller ut av huset. Bruket er et lavterskeltilbud for alle i Randaberg kommune som opplever utfordringer med sin psykiske helse. Du trenger ikke noe henvisning eller søknad for å benytte tilbudet. Det er bare å møte opp.

  Målgruppen er mennesker som opplever å ha utfordringer med sin psykiske helse eller med rus. Målet vårt er å gi mulighet for vekst, mestring og fellesskap. Trivsel og trygghet står sentralt hos oss.

  På Bruket har vi:

  • Syrom
  • Male-/aktivitetsrom
  • Kjøkken
  • PC med internett
  • Brettspill etc.
  • Bordtennis
  • Enkel trening
  • Bruktbutikk

  Gruppeaktivitetene som er faste på ukeprogrammet vårt er:

  • Strikkekafé
  • Quiz
  • Bruket UNG (et gruppetilbud til den yngre deltakergruppen, under 40 ca.)
  • Turgruppe
  • Sygrupper

  BRUKET Blad - Bruket sin egen husavis

  Mer informasjon om det som skjer finner dere på Facebook-siden vår, eller du kan ringe eller komme innom for en prat. 

  Boligenheten

  Kommunen tilbyr tilrettelagt boliger for personer med utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller rus. En god bosituasjon er sentral for trivsel, mestring og livskvalitet. Bofellesskap er et tilrettelagt botilbud med tilgjengelig bemanning hele eller deler av døgnet. Boligenheten har ansvar for LAR administrasjon og utdeling.

  I boligenheten har vi to bofellesskap:

  • Vestre Goa Bofellesskap (heldøgnbemannet) og
  • Nyvoll bofellesskap (delvis døgnbemannet).

  Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboers ønsker og behov er viktige.

  Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet, med eller uten oppfølging. Beboerne skal få veiledning og støtte til å mestre mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

  Vi skal også legge til rette for at beboere som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging.

  Vestre Goa bofellesskap

  Bofellesskapet har 12 lettstelte leiligheter og tilbyr miljø- og hjemmetjenester til beboerne. Beboerne får oppfølging av fast bemanning etter individuelle avtaler. Bofellesskapet er heldøgnbemannet. I bofellesskapet er det etablert en fellesstue, som er åpen for beboere deler av dagen.

  Besøksadresse: Goakvednane 8
  Kontaktperson: Marthe Sirnes (leder Boligenheten)
  Telefon: 95 46 68 01

  Nyvoll bofellesskap

  Bofellesskap har 11 leiligheter, og tilbyr miljø- og hjemmetjenester til beboerne. Beboerne får oppfølging etter individuelle avtaler om de ønsker dette.

  Bofellesskapet er delvis bemannet, og personal er til stede på gitte tidspunkt gjennom hele uka. Bofellesskapet har ikke bemanning på natt. I bofellesskapet er det etablert en personalbase som er åpen for beboere på gitte tidspunkt.

  Kontaktperson: Marthe Sirnes (leder Boligenheten)
  Telefon: 95 46 68 01

  Send søknad
  Elektronisk søknadsskjema

  Søknadsskjema (PDF) 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?