Du er her: Hjem / Krisen i Ukraina / Hva gjør kommunen?

Hva gjør kommunen?

Av: Kommunikasjon
Publisert: 07.03.2022
Flyktningane som buset seg i Randaberg får ulike kommunale tenester. Dei tilsette ved Helsestasjonen er blant dei fyrste dei ukrainske flyktningane møter i Randaberg.

Flyktninghelseteamet på Randaberg Arena veit ikkje alt som dei møter i møte med dei ukrainske flyktningane, men dei veit sikkert at dei har kompetanse å bruka, samt tidlegare erfaringar frå feltet.

Lene Møller Fosen er helsekoordinator, kognitiv terapeut og sjukepleiar ved Helsestasjonen. Ho er også leiar for flyktninghelseteamet som blei oppretta under Syria-krigen. Tilsette ved Helsestasjonen er blant dei fyrste som møter flyktningane når dei kjem til bygda.

Maria Berdinessen Kvinge er helsesjukepleiar og jobbar på Helsestasjonen. Saman med helsesjukepleiar Mette Nevøy tar dei seg av den fyrste kartlegginga av barn under 18 år. Møller Fosen har hovudansvaret for dei vaksne over 18 år, samt dei som har koordineringsbehov, det vil seia dei som har andre store helseutfordringar.

— Ikkje minst bruker me erfaringar frå teamet me sette saman under Syria-krigen. Mange ukrainarar kjem direkte frå krig, dermed må rekkefølga på korleis ein går fram vera litt annleis enn til vanleg i kartleggingsarbeidet, fortel Møller Fosen.

Flyktninghelseteamet er blant dei fyrste som flyktningar møter i Randaberg. Tilsette ved NAV hentar dei som kjem til bygda, slik sett er det ikkje alltid Helsestasjonen som møter flyktningane fyrst. Fleire etatar jobbar i lag, det er svært viktig, og der Møller Fosen skryt av dette samarbeidet.

—Me jobbar tett saman med busetningsteamet i NAV og andre etatar i kommunen.

 

Bildetekst: Dei tilsette ved Helsestasjonen er blant dei fyrste som møter flyktningane som kjem til Randaberg. Frå venstre, Maria Berdinessen Kvinge, Mette Nevøy og Lene Møller Fosen. 

Les meir

Mange barn

I denne krisa kjem det mange barn til kommunen. Desse skal inn i skule og ulike fritidstilbod. Fritidstilboda vil bli svært viktige, og ein stad der mange vil møta nye naboar og innbyggjarar.

Helsestasjonen aukar kapasiteten i flyktninghelseteamet framover.

— Jeg er selv innvandret fra Tyskland, og vet noe om å komme fra et annet land. Dette er en glimrende mulighet til å bli kjent med mennesker fra en annen kultur, sier Martin.

Det kan også vera at det blir sett saman sjølvhjelpsgrupper der flyktningar kan jobba med felles utfordringar med det dei har opplevd.

—Me kan bistå ved sida av. I tillegg har me fleire innan helsevesenet som jobbar med dette, som psykolog og familieteam, fortel Møller Fosen.

Det kan bli aktuelt og laga ei «verktøypakke» saman med psykologar, verktøy for at den enkelte kan læra meir om handtera reaksjonar på det dei har vore gjennom i Ukraina.  

Dei som treng meir hjelp utover dette blir sendt vidare til rette instans.

Det er ikkje ledig kapasitet på fastlegelista i Randaberg, då må ein søka og stå på venteliste i denne eller andre kommunar. Til helsehjelp som ikkje kan venta er det nå tilsette ein lege på timebasis ein kveld i veka.

Dette er helsehjelp som ikkje kan venta til time hjå fastlege, fortel Møller Fosen.

Lågterskel

—Dei som kjem til Randaberg skal bli møtt profesjonelt i helsevesenet. Det at flyktninghelseteamet er eit lågterskeltilbod er svært viktig, me må møta den enkelte som heile menneske i kvar samanheng. Krigen kom overraskande. Me må ha treffpunkt. Treffpunkt og lågterskeltilbod er noko av det viktigaste nå i, tillegg til det ordinære helsetilbodet, slår dei tilsette ved Helsestasjonen fast.

—For barn er det også slik at dei får mykje ut i leik når dei er i krise. Barn vil ofte gå inn og ut av krisa i leiken, fortel Møller Fosen.

Mange spør seg korleis ein skal møta menneske frå krig og krise.

—Korleis me møter dei som naboar og medmenneske er viktig. Ver open, nysgjerrig, ønsk å bli kjent med dei, seier Maria Berdinessen Kvinge.

Møller Fosen er også opptatt av at ein ikkje skal spørja for mykje om det som dei står i.

Den enkelte må styra sjølv kva han vil fortelja om livet sitt. Ikkje spør for mykje om det som er vanskeleg. Dei fortel når dei vil og er klare for det.         

Møteplassar for kvinner og /eller barn er særs viktig. Gode eksempel er møteplassen Kvinner møter kvinner, Open barnehage og etterkvart mottaksbarnehage.

Dei er opptatt av me må invitera til barnebursdagar. Ver ein god nabo, som alle andre. Inviter til hagefest eller anna. Viss at du har lyst til å bli kjent.

—Barn er ganske beskytta så lenge dei har foreldre med. Gode trygge foreldre er den beste beskyttelsen. Me vil styrka foreldre i å utøva foreldreskapet sitt. Det styrkar ungane.

Foreldre kan alltid ta kontakt med Helsestasjonen i spørsmål knytt til barn si helse og utvikling.

Kva er det viktigaste for både Helsestasjonen og oss andre framover i møte med flyktningane?

Å vera eit medmenneske rett og slett, møta med den enkelte med respekt og forståing. Det er ikkje så vanskeleg som me trur. Me kan hjelpa familiane til å koma inn i gode rutinar som søvn, mat og aktivitet. Me treng også å tenka at dei har noko å bidra med av ressursar, og at dei får sleppa dei til med dette, seier Kvinge.   

Leter etter boliger

Det er fortsatt et stort behov for boliger. Randaberg kommune skal bosette 155 flyktninger fra Ukraina i 2022. NAV bosetter, og Bygg og Eiendom er med og finner boliger. 

— Mange har allerede meldt inn at de har boliger til leie, men det trengs flere boliger for å kunne huse de som trenger et sted å bo, sier Morten Gundersen, ansvarlig for godkjenningen av boliger i Bygg og eiendom.

Meld fra hvis du har ledig bolig

— Dersom du har en bolig du ønsker å tilby, bruk skjemaet via lenken under og fyll inn informasjon om boligen. Vi oppfordrer randabergsbuen til å melde fra om de har boliger til leie, sier prosjektleder Solbjørg M. Isaksen i Bygg og eiendom i Randaberg kommune.

Gå til skjema for boligutleie

Alle boliger er av interesse

Randaberg kommune har mest behov for leiligheter, men er takknemlig for alle boliger de kan få tak i.

— I tillegg til boenheter med flere soverom, er vi interessert i ettroms leiligheter eller hybler. Ta kontakt via skjemaet, så hjelper vi til med mer informasjon og henviser til rett instans, selv om boligen ikke skulle være godkjent for utleie, sier Morten Gundersen.

Bygg og eiendom avgjør om boligen har de kvalitetene kommunen har bruk for.

— Etter at vi har fått inn skjemaene fra publikum blir det gjennomført befaring, der vi blant annet ser på høyder, rømningsveier og brannsikring, sier Morten.

— Det er en nokså enkel prosess å få bruksendring for en bolig i dag, så fremt boligen er byggegodkjent før juni 2011. En godkjent bruksendring vil i tillegg øke verdien på huset.

Bygg og eiendom sjekker Finn.no for å finne flere boliger. Noen av disse boligene er godkjent for varig opphold, mens andre krever bruksendring. Det kan alltids være en god ide å få bruksendret boligen sin, da det hjelper med å gjøre boligen sikker og vedlikeholde brannkrav.

— Noen må kanskje gjøre en litt ekstra jobb for bruksendring, som for eksempel å bytte til store nok vindu for rømningsvei, men det er en god løsning på sikt, forteller Morten.

De leter etter alle typer leiligheter, det er behov for både hybler og familieboliger.

— Har du en leilighet som du vet blir ledig i løpet av året, gi beskjed nå. Da kan vi uansett begynne med kartlegging, sier han.

Mottaksbarnehage 

Fra uke 36 åpner Åpen barnehage for flyktningfamilier i Solbakken barnehage. Mandager og torsdager 9.30 – 13.30. Sted: Solbakken barnehage.Tilbudet er åpent for flyktningfamilier. Barn og foreldre deltar i samlingsstund, lek, måltid med medbrakt lunsj og utelek. Kontaktperson: Anne Grethe Tolo Vistnes mobil: 40406144.

Anne Grethe Tolo Vistnes er pedagogisk leder i barnehagen, og tar i mot barn og foreldre.

Introbasen på Grødem skole  

På Introbasen på Grødem skole har de tatt i mot elever helt fram til sommerferien. Det har de gjort for at barna skal bli kjent med hverandre og hvor skolen er.

På Grødem skole er det en egen avdeling, Introbasen, for alle skolebarn med et annet morsmål enn norsk. Her er det først og fremst norskopplæring, gjennom forskjellige faglige aktiviteter.

Det er grupper for ulike aldre, og lærere som snakker ulike språk, også ukrainsk. Her har flere av de ukrainske barna som har kommet til Randaberg begynt. Elevene har vanlig skoledag, og de som har lang avstand til skolen vil få skoleskyss. Elevene kan være tilknyttet introbasen opp til ett år, deretter vil de være elever ved den skolen som ligger nærmest bostedadressen sin. Høsten 2022 vil det være rundt 50 elever ved introbasen. 

Det vil være språkopplæring videre på nærskolen. Elevene vil bli kjent med sin nærskole mens de er på introbasen. Elevene starter på Introbasen så snart som mulig etter at de er bosatt i kommunen.

Biblioteket er både en møteplass og et sted for læring. Ikke minst er det gratis tilgang.

Randaberg folkebibliotek sitt tilbud kan du lese om her

Biblioteket tilbyr gratis tilgang til pc og til internett, med mulighet for å skanne og skrive ut dokumenter.

Роздрукуваті документ, перевірте електронну пошту, отримати допомогу

Бібліотека пропонує безкоштовний доступ до комп’ютера та Інтернету з можливістю сканування і друку документів.

ANDRE TILBUD: 

Kvinner møter kvinner

Møteplassen Kvinner møter kvinner er stedet hvor du kan møte andre kvinner, for å bli bedre integrert i lokalmiljøet. Kvinner møter kvinner har faste møtetider og program for året. I tillegg til norsktrening er det utveksling av tradisjoner knyttet til høytider, kosthold, fysisk aktivitet, førstehjelp, håndarbeid, tur. Det viktigste er å bli kjent med andre, utveksle erfaringer og få snakke norsk.

Kvinner møter kvinner

Språkkafe

Språktrening er utrolig viktig, og flere dager i uken kan du trene på norsk i Randaberg. 

Språkafe, Frivillighetens hus: Tirsdager klokka 18.00-20.00

Språkkafe, Randaberg menighet: Mandager klokka 18.00-19.30 

Petras garderobe

Mandager klokka 11.00-13.00 kan det leveres og hentes klær og diverse utstyr gratis i kjelleren på Harestad skole. I sommer vil det også være åpent andre dager i tillegg, men det blir da publisert på Facebook

Vi følger rådene til nasjonale myndigheter

Randaberg kommune følger rådene til nasjonale myndigheter. Kommunen har ansvar for å levere for eksempel helse- og skoletjenester til de flyktningene som kommer til oss.

Vi har egen beredskapsorganisasjon

Kommunens fokus er tryggheten til innbyggerne.

Vi følger derfor nøye med på det nasjonale trusselbildet, og følger opp de tiltakene og føringene vi får fra Statsforvalteren og andre myndigheter.

Randaberg kommune har en egen beredskapsorganisasjon, som trer sammen når en hendelse har inntruffet, eller det er indikasjoner på at noe kan skje. Det kan være branner, ulykker, cyberangrep eller katastrofer.

Bosetting

IMDi har bedt Randaberg kommune bosette 155 flyktninger, som er en økning fra 28 bosettingsplasser i 2022. Det er mest kvinner, barn og eldre som kommer. 

Formannskapet drøftet onsdag 30. mars kl. 18 sak om bosetting av flyktninger fra Ukraina

Det ble vedtatt å bosette 155 flyktninger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?