Fysioterapi

Innhold

  Beskrivelse

  Du kan få tilbud om fysioterapi for behandling av sykdom eller skade, eller til forebyggende helsearbeid.

  Fysioterapitjenesten inngår i det kommunale helsetilbudet og kan blant annet omfatte:

  • undersøkelse og utredning
  • planlegging av behandlingsopplegg 
  • behandling og rehabilitering
  • gruppetrening

  Tjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

  Du kan få fysioterapi uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme, kan du få fysioterapeut hjem til deg dersom du ikke er i stand til å reise til et fysikalsk institutt.

  Målgruppe

  • Personer med behov for behandling, veiledning og opptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • Personer med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for rehabilitering.

  Pris

  Du må betale en egenandel for hver behandling inntil beløpsgrensen for frikort fra folketrygden er nådd. Egenandelen varierer avhengig av hvilken behandling du får. Det finnes noen unntak:

  • Alle over 16 år må betale egenandel.
  • Personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel.

  For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. 

  Prisen du betaler er den samme, uavhengig av om du går til fysioterapeut med avtale om driftstilskudd eller til kommunal fysioterapeut. Takstforskriften følges. 

  Betaling hos fysioterapeut (helsenorge.no)

  Lover

  Veiledning

  Når du har fått henvisning til behandling, tar du kontakt med et fysikalsk institutt eller med kommunens fysioterapitjeneste.

  Alle som er henvist til fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende.

  Fysioterapeutene følger den nasjonale prioriteringsnøkkelen

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til statsforvalteren.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til fysioterapitjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til statsforvalteren.

  Om fysioterapi (helsenorge.no)