Ergoterapi

Innhold

  Beskrivelse

  Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

  Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet og innebærer blant annet:

  • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter 
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
  • veiledning, informasjon og undervisning 
  • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

  Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

  Målgruppe

  Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

  Vilkår

  Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi.

  Samarbeidspartnere

  • Fysioterapitjenesten 
  • Omsorgsavdelingen og sykehjemmene 
  • Vaktmestertjenesten  
  • NAV Hjelpemiddelsentralen 
  • Fastleger 
  • Skoler og barnehager 
  • PPT

  Pris

  Ergoterapi er gratis.

  Lover

  Med virkning fra 1. januar 2020 er det lovpålagt for alle kommuner å tilby ergoterapi. Tjenesten utfyller fysioterapi og andre tjenester som ytes med rehabiliteringsformål.

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Forskrift for sykehjem m.v. § 2-1

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Søknad

  Henvendelse til kommunens helse- og omsorgstjeneste kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv, pårørende eller andre.

  Kommunen kan gi veiledning om å søke om ergoterapi. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til statsforvalteren.

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til statsforvalteren.

  Ergoterapi, ergoterapeut, sykdom, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, skade, tilpasning, aktiviteter, tekniske hjelpemidler, fungering, veiledning, informasjon, tilrettelegging, boligplanlegging, arbeidsplass, arbeidsvaner, fysioterapi, omsorg, hjelpemiddel, hjelpemidler