Randaberg kulturskole

Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur. Skolen er en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet generelt, både lokalt og regionalt.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Kontaktperson:
   Torleif Kvitno, rektor
  Telefon: 92 88 97 88/51 41 41 00
  E-post: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Kontaktperson: Merethe R. Aasvold, inspektør
  Telefon inspektør: 40 41 16 83 / 93 03 93 76

  Følg oss på Facebook 

  Søk elevplass

  Søknadsskjema - ordinær elevplass

  Søknadsskjema - musikkterapi

  Kontingentsreglement

  Ved påmelding til kulturskolen og oppstart av elevplass aksepterer man følgende betingelser:

  • Tildelt elevplass ved kulturskolen er økonomisk bindende og opphører først når kulturskolen ved rektor har mottatt skriftlig utmelding, innen fristen
  • Gi gjerne beskjed til lærer om at eleven slutter, men selve utmeldingen skal gjøres til rektor.

  Utmeldingsfrister:

  •  For høstsemesteret: 1. juni (neste skoleårs timeplaner settes før ferien)
  •  For vårsemesteret 1. desember

  Elevene er automatisk påmeldt til neste skoleår dersom ikke utmelding foreligger innen fristen.

  Nye elever har 2 gratis prøvetimer fortløpende, og dersom plassen ikke beholdes gis det beskjed skriftlig til rektor.

  Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding innen fristene så vil det kreves et gebyr på kr. 400,- eller hele kontingenten for semesteret (etter semesterstart).

  Dersom det oppstår noe uforutsett i forhold til elevplass gjennom året, så ta kontakt med rektor. Det er også mulighet for å søke om permisjon for en periode.

   

  Pris per semester fra 01.08.2023

  • Ordinær undervisning:  1 700 kr per halvår
  • Søskenmoderasjon: 250 kr
  • Flerfagsrabatt, per ekstra fag: 250 kr
  • Materialkostnader, bilde og form: 150 kr
  • Leie av instrument (tverrfløyte, fiolin) 150 kr

  Depositum ved instrumentleie er på 300 kr og kommer i tillegg.

  Pris per skoleår for elevplass ved Randaberg kulturskole er 3 400 kr. Faktura sendes ut via kommunens regnskapsavdeling hvert semester – to ganger per skoleår. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring.

  Utgifter til notebøker betaler elevene selv.

  Skolerute og timeplan for gruppefagene

  Oppdaterte gruppe- og timeplaner for bilde & form og dans, skoleåret 2023-2024, er dessverre ikke helt klare enda, men vil bli lagt ut her så snart de er ferdige.

  Friplasser

  Kulturskolen informerer om muligheten til å søke friplass:

  Fra og med skoleåret 2016-2017 ble det gitt anledning til å søke om friplass i kulturskolen. 5 elevplasser er tilgjengelige. Friplassen skal søkes på for hvert skoleår.

  Inkludering:
  Hensikten med friplassene er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Randaberg kommune, en elevplass i kulturskolen, uavhengig av foresattes økonomi.

  Søknadsfrist:
  Innen søknadsfristen 1. mai hvert år skal søknaden være mottatt av kulturskolens rektor. Søknader som mottas innen fristen prioriteres.    

  Retningslinjer for søknad om friplass: 

  Hvem kan søke:
  Forsørgere der samlet nettoinntekt er mindre enn 4 G, eller der forsørgerne mottar økonomisk stønad via NAV.

  Eneforsørger med nettoinntekt lavere enn 2 G.

  Generelt: Kopi av siste ligningsattest vedlegges søknaden. Mottar du statlige eller kommunale ytelser kan du få bekreftelse fra NAV Randaberg om dette som vedlegg til søknaden.

  Hvordan tildeles elevplassen?
  Elevplassen tildeles i samarbeid med NAV Randaberg.

  Venteliste:
  Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet ordinær venteliste. Søkere som allerede står på venteliste prioriteres.

  Søk gjerne på flere fag:
  Det anbefales å søke på flere fag i prioritert rekkefølge. Sjansen er da større for at søker blir tildelt elevplass ved skolestart.

  Klage på vedtak:
  Skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no.

  Ledige elevplasser

  Søknadsfristen for hovedopptaket til skoleåret 2023/2024 er 1. juni.

  Det er også mulig å søke elevplass gjennom skoleåret, og plasser tildeles ved ledig kapasitet. Om det ikke er ledig kapasitet så blir søkere satt på venteliste. Det hender at det kan bli ledige plasser gjennom skoleåret også.

  De som søker innen fristen for hovedopptaket, blir prioritert ved tildeling av elevplasser ved neste skoleår.

  Er det spørsmål om ledige plasser og de andre fagene, så ta kontakt med kulturskolen/rektor.

  Velkommen som søker!

  Tilbud til voksne

  Kulturskolen tilbyr også opplæring for voksne.

  Vi har ulike gruppetilbud som for eksempel visegitarkurs. Og så er kulturskolen også åpen for instrumentopplæring for voksne, ved ledig kapasitet.

  Dersom det er interesse for kurs og opplæring i instrument, eller om dere har noen ønsker og tips til kurs som vi kunne tilbudt, så ta gjerne kontakt med kulturskolen ved rektor, så skal vi se hva vi kan få til.

  Arrangementer

  Oversikt over fremtidige arrangementer

  Vi legger ut nye arrangementer når det er aktuelt. Men sjekk også facebooksiden vår (www.facebook.com/randabergkulturskole4070) for oppdateringer, aktiviteter og annet aktuelt som kulturskolen og elevene er med på.

  Retningslinjer, skoleåret 2023-2024

  Fagtilbud
  Undervisningen tilbys primært barn og unge bosatt i Randaberg kommune. Unntak er PUH-samspillgruppen som tilbys voksne, og andre undervisningstilbud for voksne på kveldstid. Undervisningen i de fleste musikkinstrumenter gjelder for elever i grunnskolen fra og med 1. klasse til og med siste klasse i den videregående skolen. Eleven kan delta på et musikktilbud, eller sangtilbud, og et av de andre fagtilbudene, samme skoleår. Hvis det ikke er venteliste, kan eleven delta på to musikkfag samme skoleår.

  Om fagene 

  Instrumentopplæring: Inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Ordinær begynneropplæring på instrument: 20 min

  Solosang: Inntak fra og med 6. klasse. Undervisningstid: 30 min. per uke.

  Bilde og form: Undervisningstid: 90 min. per uke.

  Kulturlabben: For elever i 1.-2. klasse. Undervisningstid: 45 minutter per uke.

  PUH-gruppe: Bandundervisning for ungdom/voksne. Undervisningstid: 45 min. per uke.

  Musikkterapi: Eget søknadsskjema med søknadsfrist: 1. mai. Søk elevplass.

  Dans: Danstilbud opp til 2. klasse har undervisningstid inntil 45 min. per uke. Dansetilbud fra 3. klasse har undervisningstid 60 min. per uke.

  Generelt ang. fagtilbudene

  Kulturskolen er åpen for alle interesserte innenfor aldersgrensene som er satt. Det er ingen opptakskriterier, annet enn at søker plikter å informere kulturskolen om behov for særskilt tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Etter dialog med foresatte gjør kulturskolen en vurdering om skolen har den spesifikke kompetansen som kreves for å komme søker i møte. Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har anledning til å ta med assistent til undervisningen. I Landsbyhuset finnes heis til 2. og 3. et. Til musikkterapi er søknadsfristen som til ordinære fag: 1. mai.

  Når og hvor foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår etter ordinær skoletid fra kulturskolens lokaler i Landsbyhuset ved torget (Randabergveien 378), bortsett fra danseundervisningen som foregår i Randaberghallen. Alle elever får beskjed om oppmøtetid og sted før oppstart i august.

  Opptak og ventelister

  Hovedopptak og generell søknadsfrist:
  Hovedopptak og generell søknadsfrist er 1. mai hvert år, men det er mulig å søke elevplass hele året. Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet venteliste. Får søker beskjed om at en er satt på venteliste, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Søker får beskjed med en gang dersom en elevplass blir ledig. Det presiseres at påmelding gjelder for hele skoleåret. Søknader som mottas innen fristen 1. mai prioriteres.

  Instrumentleie:

  Randaberg kulturskole har til utleie tverrfløyte og fiolin til elever som har fått elevplass i kulturskolen.

  Rutiner ved utmelding:

  All utmelding skal skje skriftlig innen 1. mai fra foresatt til Randaberg kulturskole v/rektor.
  E-post:  kulturskolen@randaberg.kommune.no.
  Adresse: Randaberg kulturskole, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Merk at utmelding ikke skal gis til lærer, verken via SMS eller kun muntlig beskjed. Merk også at påmelding gjelder for hele skoleåret, selv om det sendes ut to delbetalinger.               

  For nye elever som begynner ved skolestart i august gjelder en prøveperiode på to uker.
  Hvis eleven ønsker å slutte, skal dette skriftlig meldes rektor via foresatt innen 1. september.

  Nye elever som begynner etter 1. september får også to uker prøveperiode. Dersom eleven ønsker å slutte skal dette skriftlig meldes rektor innen to uker fra eleven startet.

  Eksisterende elever har utmeldingsfrist 1. mai, og har ikke prøveuker ved oppstart nytt skoleår, kun ved bytte av fag.

  Se ellers underpunkt angående: «Rutine ved innmelding og utmelding» for utfyllende informasjon.

  Vilkår:
  Søknader om opptak i Randaberg kulturskole behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

  Saksbehandling:
  Søkere til elevplass får tilbakemelding før skolestart om inntak.

  Søkere til elevplass utenom ordinært opptak får tilbakemelding fortløpende via e-post til foresatte. Dersom kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, blir det opprettet venteliste.

  Søkere som er satt på venteliste, blir kontaktet med en gang dersom en elevplass blir ledig.  

  Merknad:
  En eventuell klage på opptak skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Fagtilbud

  Presentasjoner av de ulike fagene i kulturskolen.

  Fagpresentasjoner
  Fagplaner
  Skolekorps

  Randaberg skolekorps administreres via avdeling Fritid.

  Korpset rekrutterer musikanter fra skolene Grødem, Goa og Harestad. Opptak i korpset er hovedsakelig for de som til høsten starter i 3. klasse, men også eldre elever kan søke om opptak.

  Korpset tilbyr instrumentalopplæring på ulike messingsinstrumenter. Undervisningen er til å begynne med individuell eller i små grupper. Senere blir det mer samspill og deltakelse i juniorkorps og hovedkorps.

  Vil du vite mer kan du kontakte dirigent Kristin Tønnessen på tlf 45 42 21 43, e-post: tonnessenkristin@gmail.com, eller styreleder i korpset Ivar Sløveren på tlf 91 32 15 30.

   

  Serviceerklæring

  Kontaktinformasjon, lærere

  Kontaktinformasjon til lærer, skoleåret 2022-2023: 

  Samarbeid

  Foreldreutvalget (FU) og samarbeidsutvalget (SU)

  Foreldreutvalget, skoleåret 2019-2020:

  • Nina Lindø
  • Ning Wang Selbach
  • Ingvill Vasshus

  Kulturskolen trenger et par nye medlemmer til foreldreutvalget. Ta kontakt hvis du har anledning til å bidra.
  Send snarest en e-post til: kulturskolen@randaberg.kommune.no og du får tilsendt detaljer om hva det vil si å være medlem.

  Samarbeidsutvalget:

  • Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF)
  • Per Arne Nyvoll (H) vara

  Informasjon om de nye personvernreglene (GDPR)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?