Randaberg kulturskole

Tilbudet er organisert i tilknytning til tjenesteområdet kultur. Skolen er en ressurs for det øvrige skoleverket og kulturlivet generelt, både lokalt og regionalt.

Innhold

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Randabergveien 378, 4070 Randaberg
  Postadresse: Postboks 40, 4096 Randaberg

  Kontaktperson:
   Torleif Kvitno, rektor
  Telefon: 92 88 97 88/51 41 41 00
  E-post: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Kontaktperson: Merethe R. Aasvold, inspektør
  Telefon inspektør: 40 41 16 83 / 93 03 93 76

  Følg oss på Facebook 

  Søk elevplass

  Søknadsskjema - ordinær elevplass

  Søknadsskjema - musikkterapi

  Kontingentsreglement

  Ved påmelding til kulturskolen og oppstart av elevplass aksepterer man følgende betingelser:

  • Tildelt elevplass ved kulturskolen er økonomisk bindende og opphører først når kulturskolen ved rektor har mottatt skriftlig utmelding, innen fristen
  • Gi gjerne beskjed til lærer om at eleven slutter, men selve utmeldingen skal gjøres til rektor.

  Utmeldingsfrister:

  •  For høstsemesteret: 1. juni (neste skoleårs timeplaner settes før ferien)
  •  For vårsemesteret 1. desember

  Elevene er automatisk påmeldt til neste skoleår dersom ikke utmelding foreligger innen fristen.

  Nye elever har to gratis prøvetimer fortløpende, og dersom plassen ikke beholdes gis det beskjed skriftlig til rektor.

  Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding innen fristene så vil det kreves et gebyr på 400 kroner, eller hele kontingenten for semesteret (etter semesterstart).

  Dersom det oppstår noe uforutsett i forhold til elevplass gjennom året, så ta kontakt med rektor. Det er også mulighet for å søke om permisjon for en periode. 

  Pris per semester fra 01.08.2023

  • Ordinær undervisning: 1 700 kr per halvår
  • Søskenmoderasjon: 250 kr
  • Flerfagsrabatt, per ekstra fag: 250 kr
  • Materialkostnader, bilde og form: 150 kr
  • Leie av instrument (tverrfløyte, fiolin): 150 kr

  Depositum ved instrumentleie er 300 kr og kommer i tillegg.

  Pris per skoleår for elevplass ved Randaberg kulturskole er 3 400 kr. Faktura sendes ut via kommunens regnskapsavdeling hvert semester – to ganger per skoleår. Regnskapsavdelingen er også ansvarlig for en eventuell purring.

  Utgifter til notebøker betaler elevene selv.

  Skolerute og timeplan for gruppefagene

  Friplasser

  Kulturskolen informerer om muligheten til å søke friplass:

  Det er anledning til å søke om friplass i kulturskolen. Fem elevplasser er tilgjengelige. Friplassen skal søkes på for hvert skoleår.

  Inkludering:
  Hensikten med friplassene er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Randaberg kommune, en elevplass i kulturskolen, uavhengig av foresattes økonomi.

  Søknadsfrist:
  Innen søknadsfristen 10. mai hvert år skal søknaden være mottatt av kulturskolens rektor. Søknader som mottas innen fristen prioriteres.    

  Retningslinjer for søknad om friplass: 

  Hvem kan søke:
  Forsørgere der samlet nettoinntekt er mindre enn 4 G, eller der forsørgerne mottar økonomisk stønad via NAV.

  Eneforsørger med nettoinntekt lavere enn 2 G.

  Generelt: Søknad sendes til kulturskolen/rektor. Dokumentasjon kan være skattemelding eller annen bekreftelse fra NAV.

  Hvordan tildeles elevplassen?
  Elevplassen tildeles i samarbeid med NAV Randaberg.

  Venteliste:
  Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet ordinær venteliste. Søkere som allerede står på venteliste prioriteres.

  Søk gjerne på flere fag:
  Det anbefales å søke på flere fag i prioritert rekkefølge. Sjansen er da større for at søker blir tildelt elevplass ved skolestart.

  Klage på vedtak:
  Skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no.

  Ledige elevplasser

  Søknadsfristen for hovedopptaket til skoleåret 2024/2025 er 10. mai.

  Det er også mulig å søke elevplass gjennom skoleåret, og plasser tildeles ved ledig kapasitet. Om det ikke er ledig kapasitet så blir søkere satt på venteliste. Det hender at det kan bli ledige plasser gjennom skoleåret også.

  De som søker innen fristen for hovedopptaket, blir prioritert ved tildeling av elevplasser ved neste skoleår.

  Er det spørsmål om ledige plasser og de andre fagene, så ta kontakt med kulturskolen/rektor.

  Velkommen som søker!

  Tilbud til voksne

  Kulturskolen tilbyr også opplæring for voksne.

  Vi har ulike gruppetilbud som for eksempel visegitarkurs. Og så er kulturskolen også åpen for instrumentopplæring for voksne, ved ledig kapasitet.

  Dersom det er interesse for kurs og opplæring i instrument, eller om dere har noen ønsker og tips til kurs som vi kunne tilbudt, så ta gjerne kontakt med kulturskolen ved rektor, så skal vi se hva vi kan få til.

  Arrangementer

  Oversikt over fremtidige arrangementer

  Vi legger ut nye arrangementer når det er aktuelt. Men sjekk også facebooksiden vår (www.facebook.com/randabergkulturskole4070) for oppdateringer, aktiviteter og annet aktuelt som kulturskolen og elevene er med på.

  Retningslinjer, skoleåret 2023-2024

  Fagtilbud:
  Undervisningen tilbys primært barn og unge bosatt i Randaberg kommune. I tillegg har vi samspillgruppen Tirsdagsmusikken som tilbys voksne, og andre undervisningstilbud for voksne. Undervisningen i de fleste musikkinstrumenter gjelder for elever i grunnskolen, fra og med 1. klasse til og med siste klasse i den videregående skolen. Dans har tilbud fra førskolealder (5 år) og solosang er fra 6. klasse. Elevene kan søke og delta på flere fagtilbud samme skoleår, men venteliste med nye elever blir prioritert.

  Om fagene 

  Instrumentopplæring: Inntak fra og med 1. klasse til og med 3. videregående. Undervisningstid: 20 min. per uke.

  Solosang: Inntak fra og med 6. klasse. Undervisningstid: 30 min. per uke.

  Bilde og form: Undervisningstid: 90 min. per uke.

  Kulturlabben: For elever i 1.-2. klasse. Undervisningstid: 45 min. per uke.

  Tirsdagsmusikken: Tilrettelagt band-/samspillundervisning for ungdom/voksne. Undervisningstid: 120 min. per uke

  Musikkterapi: Eget søknadsskjema med søknadsfrist: 10. mai. Søk elevplass.

  Dans: Tilbud fra førskolealder (5 år). Undervisningstid er 45 min. per uke for de yngste gruppene og 60 min. per uke for de eldre gruppene.

  Generelt om fagtilbudene
  Kulturskolen er åpen for alle interesserte innenfor aldersgrensene som er satt. Det er ingen opptakskriterier, annet enn at søker plikter å informere kulturskolen om behov for særskilt tilrettelegging i undervisningssituasjonen. Etter dialog med foresatte gjør kulturskolen en vurdering om skolen har den spesifikke kompetansen som kreves for å komme søker i møte. Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har anledning til å ta med assistent til undervisningen. I Landsbyhuset finnes heis til 2. og 3. et. 

  Når og hvor foregår undervisningen?
  Undervisningen foregår etter ordinær skoletid fra kulturskolens lokaler i Landsbyhuset ved torget (Randabergveien 378), bortsett fra danseundervisningen som foregår i Randaberghallen. Alle elever får beskjed om oppmøtetid og sted før oppstart i august.

  Opptak og ventelister

  Hovedopptak og generell søknadsfrist:
  Hovedopptak og generell søknadsfrist er 10. mai hvert år, men det er mulig å søke elevplass hele året. Hvis kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, vil det bli opprettet venteliste. Får søker beskjed om at en er satt på venteliste, er det ikke nødvendig å søke på nytt. Søker får beskjed med en gang dersom en elevplass blir ledig. Søknader som mottas innen fristen 10. mai prioriteres.

  Instrumentleie:
  Randaberg kulturskole har til utleie tverrfløyte og fiolin til elever som har fått elevplass i kulturskolen.

  Rutiner ved utmelding:

  All utmelding, før nytt skoleår, skal skje skriftlig til kulturskolen ved rektor, senest 1. juni.
  E-post:  kulturskolen@randaberg.kommune.no.

  Utmelding skal sendes til rektor. Utmeldingen sender du ikke til lærer, verken via SMS eller muntlig beskjed, men hyggelig at det er dialog med lærer på dette med at eleven slutter.

  Merk også at påmelding gjelder for hele skoleåret, selv om det sendes ut to delbetalinger.               

  For nye elever som begynner ved skolestart i august gjelder en prøveperiode på to uker.
  Hvis eleven ønsker å slutte, skal dette skriftlig meldes rektor via foresatt innen 1. september.

  Nye elever som begynner etter 1. september får også to uker prøveperiode. Dersom eleven ønsker å slutte skal dette skriftlig meldes rektor innen to uker fra eleven startet.

  Eksisterende elever har utmeldingsfrist 1. juni eller 1 .desember og har ikke prøveuker ved oppstart nytt skoleår, kun ved bytte av fag.

  Se ellers underpunkt angående: «Rutine ved innmelding og utmelding» for utfyllende informasjon.

  Vilkår:
  Søknader om opptak i Randaberg kulturskole behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

  Saksbehandling:
  Søkere til elevplass får tilbakemelding før skolestart om inntak.

  Søkere til elevplass utenom ordinært opptak får tilbakemelding fortløpende via e-post til foresatte. Dersom kulturskolen ikke har kapasitet til å ta inn alle søkere, blir det opprettet venteliste.

  Søkere som er satt på venteliste, blir kontaktet med en gang dersom en elevplass blir ledig.  

  Merknad:
  En eventuell klage på opptak skjer direkte til kulturskolens rektor: kulturskolen@randaberg.kommune.no

  Fagtilbud

  Presentasjoner av de ulike fagene i kulturskolen.

  Fagpresentasjoner
  Fagplaner
  Skolekorps

  Randaberg skolekorps administreres via avdeling Fritid.

  Korpset rekrutterer musikanter fra skolene Grødem, Goa og Harestad. Opptak i korpset er hovedsakelig for de som til høsten starter i 3. klasse, men også eldre elever kan søke om opptak.

  Korpset tilbyr instrumentalopplæring på ulike messingsinstrumenter. Undervisningen er til å begynne med individuell eller i små grupper. Senere blir det mer samspill og deltakelse i juniorkorps og hovedkorps.

  Vil du vite mer, kan du kontakte dirigent Kristin Tønnessen på tlf. 45 42 21 43, e-post: tonnessenkristin@gmail.com, eller styreleder i korpset, Ivar Sløveren, på tlf. 91 32 15 30. 

  Serviceerklæring

  Kontaktinformasjon, lærere

  Kontaktinformasjon til lærer: 

  Samarbeid

  Foreldreutvalget (FU) og samarbeidsutvalget (SU)

  Foreldreutvalget:

  • Nina Lindø
  • Ning Wang Selbach
  • Ingvill Vasshus

  Kulturskolen trenger et par nye medlemmer til foreldreutvalget. Ta kontakt hvis du har anledning til å bidra.
  Send snarest en e-post til: kulturskolen@randaberg.kommune.no og du får tilsendt detaljer om hva det vil si å være medlem.

  Samarbeidsutvalget:

  • Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF)
  • Per Arne Nyvoll (H), vara

  Informasjon om de nye personvernreglene (GDPR)

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?