Transportkorridor vest

Kunngjøring av vedtak i kommunestyret om detaljregulering av Transportkorridor vest, planid 2014003.

Innhold

  Kommunestyret behandlet detaljregulering av Transportkorridor vest, planid 2014003, i møte 19.09.2019, sak 34/19.

  Det ble vedtatt følgende:

  1. Randaberg kommune vedtar detaljregulering av Transportkorridor vest, planid 2014003, etter plan-og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
   - Infrastruktursoner H140_8 til 13 med tilhørende bestemmelse § 11.3, knyttet til fremtidig firefeltsvei, tas ut av reguleringsplankart og planbestemmelser.
   - Kommunestyret presiserer at trafikksikkerhetstiltak og støyskjermer/tiltak for å redusere støy ved gnr./bnr. 60/449 (Rikets sal) er viktige for å skape en barriere mot veien og ber derfor Statens vegvesen vurdere dette i prosjekteringsfasen.
   - Kommunestyret ber om at Statens vegvesen i prosjekteringsfasen også vurderer å forsøke å legge overkant veg i nivå med, eller like over nivå med, dyrka mark på sida av veg for å unngå 1:8-skråning for gjenoppretta dyrka mark.
  2. Deler av følgende reguleringsplaner oppheves og erstattes av denne reguleringsplanen (enkelte ting midlertidig):
   a. Reguleringsplan – trafikksikring Goa skole, planid 2007002.
   b. Reguleringsplan for Endrestø, planid 1984001.
   c. Reguleringsplan for Endrestø nord, planid 1988002.
   d. Reguleringsplan for friområde langs Hålandsvannet, planid 1995001.
   e. Reguleringsplan for næringsområde langs Randabergveien, planid 1998003.

  Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

  Klagefrist på vedtaket er innen 22.11.2019. 

  Eventuelle krav om erstatning
  eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 31.10.2019. Klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Vedtatt plan og saksdokumenter kan du også se på servicetorget i kommunehuset.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i «Merknadsdokumentet», samt i saksfremlegg til den politiske saken. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?