Nye Harestad skole -  vedtatt plan

Melding om vedtak: Detaljregulering for nye Harestad barneskole, planid 2017002.

Innhold

  Kommunestyret behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 1/19, der det ble fattet følgende vedtak:

  • Randaberg kommune vedtar detaljregulering for nye Harestad barneskole, etter plan- og bygningsloven § 12-12.

   Reguleringsbestemmelser 2.7:
   Matjord som finnes innenfor området, skal gjenbrukes innenfor området eller gjenbrukes i landbruksområder. Matjord som ikke skal brukes innenfor planområdet skal flyttes og legges ut så raskt som mulig på endelig bestemt plass. Den skal av hensyn til jordlivet ikke mellomlagres. Tiltaksplan skal være på plass før tiltak settes i gang.

   Nytt punkt 2.9:
   Det skal etableres en liten urtehage med spiselige vekster innenfor planområdet, i nærheten av kjøkkenet.

  De vedtatte endringer er innarbeidet i bestemmelsene.

  Vi gjør oppmerksom på at den nye bestemmelsen om etablering av urtehage er tatt inn i § 3.1 bebyggelse og anlegg: offentlig tjenesteyting (o_BU1), da det er dette felt hagen skal etableres i (istedenfor § 2 Fellesbestemmelser for hele planområdet).

  Erstatning eller innløsning
  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 21.03.2019.

  Klage
  Du kan klage på planvedtaket innen 11.04.2019. Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Vedtatt plan og saksdokumenter kan du se her eller på servicetorget i kommunehuset.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i «Merknadsdokument». 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?