Detaljregulering av Grødemveien – vedtatt plan

Publisert: 20.10.2020
Melding om vedtak: Detaljregulering av fv. 4592 Grødemveien (Ryggveien til Torvmyrveien), planid 2016001.

Kommunestyret behandlet detaljregulering av Grødemveien i møte 06.02.2020, sak 01/20. Det ble vedtatt følgende:

  • Randaberg kommune vedtar detaljregulering for Grødemveien (fra Ryggveien til Torvmyrveien), planid 2016001, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer:
    1. Fylkesveinummer Fv 410 oppdateres til nytt fylkesveinummer i alle plandokumentene.
    2. § 7-6 Sykkelparkering endres til: Innenfor, og videre nord for, bestemmelsesområde #4 på o_SPP tillates det etablert 24 sykkelparkeringsplasser ihht figur 5.1 med tak ihht figur 5.3 i håndbok V122 sykkelhåndbok.
  • Følgende plan erstattes delvis: Detaljregulering for E39 Harestadkrysset (planID 2013002).
  • Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser, og kommuneplanutvalget vedtok i møte 03.09.2020, sak 27/20:
    Detaljregulering av Fv. 4592 Grødemveien (fra Ryggveien til Torvmyrveien), planid 2016001 kunngjøres med endring i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen.

Planvedtaket kan påklages innen 12.11.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med 22.10.2020.

Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i vedlegg «Merknadsdokument».

Aktuelle dokumenter:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?