Du er her: Hjem / BTI

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre. Handlingsveiledere med ulike verktøy og veiledninger, samt en elektronisk stafettlogg, skal bidra til en tidligere innsats.

Innhold

  Kontakt 

  Prosjektleder: Bente Monica Reilstad
  Telefon: 51 41 41 00
  E-post: bente.monica.reilstad@randaberg.kommune.no

  Hvorfor BTI?

  Forskning og erfaring viser at mange barn og unge med ulike vansker:

  • ikke fanges opp tidlig nok,
  • ikke får den hjelpen de har behov for og/eller
  • rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene  - som igjen bidrar til brudd i oppfølgingen.

  Hva er BTI?

  TIDLIG INNSATS,  som handler om å oppdage og følge opp med innsats i tidlig alder, og å oppdage bekymring tidlig i et risikoforløp. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ungdommen/familien eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritiden, som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp. 

  Les mer her om tidlig innsats 

  SAMORDNING AV TJENESTENE, som handler om å skape et helhetlig og sammenhengende system, mellom kommunens ulike tjenester og brukeren. Strukturen i BTI skal legge til rette for at det blir sammenheng i og mellom tjenestene og brukeren, uten at det blir brudd i oppfølgingen.

  BRUKERMEDVIRKNING, som handler om at de kommunale tjenestene legger til rette for at gravide, barn, unge og deres foreldre involveres i samarbeidet så tidlig som mulig. Det skal legges til rette for at foreldre og brukere enkelt kan komme i kontakt med aktuelle virksomheter/tjenester, ved bekymring for egne eller andres barn. Kommunens tjenester skal være oversiktlige og forutsigbare.

  BTI - handlingsveileder

  Fire ulike nivåer (0, 1, 2 og 3) i handlingsveilederen.

  Gå til elektronisk handlingsveileder BTI

  Samhandlingsmodell på systemnivå

  I Samhandlingsmodellen er det 3 nivå. Nivå 1 og 3 er ferdig, nivå 2 er under arbeid.

  Tidsplan

  Våren 2020:

  • Implementere verktøyene i hele organisasjonen.
  • Pilotering av handlingsveileder.
  • Prøve ut og justere.

  Informasjon til foreldre/pårørende

  Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Randaberg kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengre perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner og prosedyrer – samt ulike verktøy (se også under).

  Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, helsestasjon, PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt.

  I Randaberg kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for skoler, barnehager og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre.

  • Nivå 0: Her involveres ansatte i barnehage, helsestasjon og skole, samt foreldre.
   Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos hverandre.
  • Nivå 1: Her involveres ansatte i barnehagen, helsestasjonen og/eller skolen.
   Ledelsen er nå informert om saken. Foreldre skal være informert.
  • Nivå 2: Her involveres en eller flere hjelpetjenester, som f.eks. PPT.
   Foreldrene må samtykke til dette.
  • Nivå 3: Her er det behov for et bredt samarbeid med ulike instanser. Når f.eks. barnevernet eller andre sentrale hjelpetjenester er involvert. Foreldrene må samtykke til dette samarbeidet.

  Les mer om forebyggende arbeid og tidlig innsats 

  Stafettloggen
  God informasjonsflyt, dokumentasjon og samordning vektlegges. En elektronisk logg benyttes for å strukturere saksgangen når en bekymring har oppstått. Gå inn her for å lese brosjyre om Stafettloggen

  Gå til pålogging Stafettloggen

  Hvordan gå fram med en bekymring for et barn eller en ungdom?

  I vår kommune tar vi alle bekymringer som gjelder barn og unge like alvorlig, enten bekymringen er liten eller stor. Om det er et barn i familien din, vennekretsen eller i nabolaget det gjelder, er det godt å ha en voksen som ser situasjonen til barnet og bidrar til at det får den oppfølgingen det skal ha.

  Du kan melde din bekymring til alle i kommunen som arbeider med barn. Det kan være lærer/rektor, ansatt i offentlig eller privat barnehage, helsesøster, SLT-koordinator, eller du kan henvende deg til servicetorget for å få en kontaktperson over telefon.

  I kommunen jobber vi sammen med barnet og familien for å sikre at grunnlaget for bekymringen blir håndtert gjennom BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats – som sikrer oppfølging og løsning.

  Denne siden er under arbeid. Mer tekst med telefonnummer til aktuelle hjelpeinstanser kommer.

  Les mer om barn som pårørende 

  Verktøy

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?