Valg

Innhold

  Valget 2023 - Kommunestyre- og fylkestingsvalg

  Valgprotokoll

  Disse protokollene, som blir kalt møtebøker, er melding fra valgstyret om hvordan valget ble gjennomført. Innhaldet i møtebøkene er fastsett av Valdirektoratet, og er offentlege dokument. 

  Valgprotokoll kommunestyrvalg 2023

  Valgdager 

  I Randaberg er det valgdager søndag 10. september og mandag 11. september.

  Valgtinget er i Randaberghallen:

  • Søndag 10.09. kl. 14.00-21.00
  • Mandag 11.09. kl. 09.00-21.00

  Valglokalet stenger presis kl. 21.00.

  Her kan du se hvem som stiller til valg i Randaberg

  Mottatte forhåndsstemmer i Randaberg

  Antall mottatte forhåndsstemmer i Randaberg, perioden fra og med 3. juli til og med fredag 8. september:

  • Servicetorget: 1384
  • Biblioteket: 1408
  • Til andre kommuner: 183
  • Totalt: 2975 (som er 33,5 % av de stemmeberettigede i kommunen)

  Hvem kan stemme?

  Ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 har disse stemmerett:

  • Norske statsborgere som er fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

  Det er flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.

  Alle som skal stemme, må være innført i kommunens manntall på valgdagen. 

  Manntall

  Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. 

  Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet.

  Les mer om manntall

  Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er derfor avhengig av i hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dette kalles skjæringsdato. Dersom en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune. 

  Manntallet til offentlig ettersyn
  Valgmanntallet ligger ute til offentlig ettersyn på Servicetorget (kommunehuset) fra 10. juli til og med 11. september. 

  Mulighet til å kreve feil rettet
  Hvis du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen. Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

  Post til Valgstyret i Randaberg kommune sendes via eDialog eller til postboks 40, 4096 Randaberg.

  Du kan lese mer om stemmerett og manntall her.

  Sametingets valgmanntall
  Det er også lagt ut manntallslister som en forberedelse til sametingsvalget i 2025. Årets manntall danner grunnlag for hvorvidt sametingsvalget i Randaberg kommune gjennomføres som forhåndsstemmevalg og valg på valgtinget, eller bare som forhåndsstemmevalg.

  Sametingets valgmanntall for Randaberg ligger ute til offentlig gjennomsyn på Servicetorget (kommunehuset)  fra 10. juli til og med 11. september.

  Det er anledning til å kreve retting av valgmanntallet, se forskrift om valg til Sametinget § 9.

  Krav om retting sendes enten per post, eller per e-post:
  Sámediggi - Sametinget
  Postboks 3
  9735 Kárášjohka/Karasjok
  E-post:samediggi@samediggi.no

  Sametinget: Les mer om valgmanntall her.

  Hvordan stemmer du?

  Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme.

  Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Husk å ta med legitimasjon med bilde.

  Hjelp til å stemme

  Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme.

  Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

  Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

  Forhåndsstemme

  Forhåndsstemmeperioden er nå over. Du kunne forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

  I Randaberg kunne du forhåndsstemme på kommunehuset og biblioteket, i tillegg til forhåndstemming enkeltdager på Randaberg sykehjem (24.08.), Solbakken sykehjem (24.08.), Vardheim bofellesskap (25.08.) og Randaberg videregående skole (01.09.).

  Bildet: Torsdag 24. august gjorde Randabergs eldste innbygger, Ellen Marie Svendsen (født i 1919, og ganske snart 104 år), sin borgerplikt på Randaberg sykehjem. (Foto: Maren Grayston Bjartung).

  Forhåndsstemme hjemme?

  Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

  Fristen for å søke er tirsdag 5. september kl. 15.30. Her kan du lese mer om stemmegiving hjemme. Du kan søke enten ved å ringe 51 41 41 00, eller via e-dialog.

  Valgkort

  Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett.

  Fint om du tar med deg valgkortet når du skal stemme. Da vil det vil gå raskere å registrere din stemme.  Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

  Mer om valgkort

  Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). 

  Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

  Mer informasjon om valg

  Valginformasjon på flere språk | Important information for voters

  Valgdirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om valget på flere språk. Brosjyrene er tilgjengelig på disse språkene: engelskpolskarabisktigrinja (eritreisk)somalipersisk/farsityrkiskswahilithailandsk og spansk.

  Valglister

  På lenken under finner du valglistene som ble godkjent av valgstyret 4. mai 2023.

  Listeforslagene enkeltvis

  Fristen for tillitsvalgte for partiet til å trekke listeforslaget tilbake var 20. april. 

  Hvordan stille til valg

  2. januar var fristen for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret.

  Siden 3. oktober har det vært mulig for partier og grupper å opprettholde listeforslag, samle inn underskrifter og sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgdistriktet.

  Vi trenger kandidater til rådene våre

  Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet er rådgivende organer for kommunen. 

  Disse rådene skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder:

  • Eldre gjennom Eldrerådet
  • Personer med funksjonsnedsettelse gjennom Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdom gjennom Ungdomsrådet

  De respektive rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

  I forbindelse med kommunestyrevalget 2023 inviteres du til å foreslå kandidater til Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Meld andres eller eget kandidatur her

  • Medlemmer til Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges for valgperioden, fra høsten 2023 til høsten 2027.
  • Ungdomsrådet blir valgt for to år fra høsten 2023.
  • I tillegg til møtene og forberedelser til disse, må kandidaten være motivert for arbeidet i rådet og være innstilt på å representere sin målgruppe i Randaberg kommune.
  • Kandidater til Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må være bosatt og folkeregistrert i Randaberg kommune.
  • Kandidater til Ungdomsrådet trenger ikke å være bosatt i Randaberg. Dersom de representerer en gruppe ungdom i Randaberg, for eksempel fra en idrett, kulturell aktivitet eller med en felles interesse eller noe man er opptatt av, er de valgbare til rådet.
  • Kandidaten må være kjent med at de er foreslått som medlem.
  • Husk å begrunn forslaget med kandidatens interessefelt.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?