Dette skjer i Randaberg

13. februar 2024:

Rogfast arbeidet går fremover. Det er nå ca. 125 m igjen i begge tunnelløp før en er ute på Harestad. Jo nærmere åpningen de kommer jo mer vil tunnelsalvene merkes med både smell og vibrasjoner. Vegvesenet har vibrasjonsmålere som registrerer rystelser fra salvene. Det er til nå ikke målt overskridelser på disse og en forventer heller ikke det fremover.

Vegvesenet forventer å være ferdige med de mest omfattende sprengningsarbeidene til påske. Etter det vil det kun være mindre salver i forbindelse med grøftesprengning og eventuelt gjenstående berg som må fjernes. Det tas forbehold om at dårlig fjellkvalitet kan føre til noe forsinkelser, men det er ingenting som tyder på det nå.

I nordover retning er overdekning stor, over 120 m, slik at støy og vibrasjoner er ganske lave. Arbeidet er nå langs foten av og nordøst for Randabergfjellet.

Vegvesenet utfører så og si kontinuerlige støymålinger på to lokasjoner i nærheten av forskjæring på Harestad. Det har vært to tilfeller med overskridelser her. Arbeider som skal pågå i tunnelmunninger i forbindelse med gjennomslag og senere vil en også måle med støymålinger. Arbeider i dagsone Harestad vil foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Arbeider i tunnelmunning som utføres av tunnelarbeidere vil pågå døgnkontinuerlig, men disse arbeidene begrenses av støykrav på kveld og natt.

Frem mot sommeren vil det starte opp betongarbeider på portalkonstruksjoner i tunnelåpninger, men dette forventes ikke å skape særlig høy støy.

9. februar 2024:

På Harestad er det forventet gjennomslag i løpet av mars. Tidspunktet avhenger av fjellkvaliteten og omfang injeksjon. — Fjellet til nå har vært bra. Litt injeksjon i en forventet sone siste uke. Det gjenstår cirka 150 meter i begge løp før vi er ute. Vi befinner oss nå på jordet nord for Harestadveien og vest for Todnemveien, opplyser entreprenøren på Statens vegvesen sin egen Rogfast-side på Facebook.

Rogfast-Harestad. Foto: Statens vegvesen

9. februar 2024:

Statens vegvesen vil bli enda bedre i sin kommunikasjon mot naboer og andre. I samarbeid med entreprenøren Implenia/Stangeland, som har kontrakten i Randaberg, har de utarbeidet en spørreundersøkelse vi håper mange som bor i Randaberg vil svare på. 

Undersøkelsen kan du fylle ut fysisk på servicetorget i Randaberg kommune. I tillegg er det hengt opp plakater med QR-kode på Bunnpris, Coop Mega i Randaberg og den er levert ut til nærmeste naboer på Harestad. 

Skjermdump spørreundersøkelse. Foto: Statens vegvesen

Bildet: Skjermdump om undersøkelsen, hentet fra Statens vegvesen sin Facebook-side.

Tidlegare hendingar

15. januar 2024:

No er snart moloen i Mekjarvik ferdig og klar til å fyllast med masse frå tunneldrivinga. Totalt skal det fyllast meir enn 220 000 kubikk med masse tunnelstein, som blir meir enn 20 nye mål med industriområde. Moloen på bileta er fylt frå 15 til 30 meter på det djupaste.

Bilete: Fyllinga i Mekjarvik går nesten heilt til Randaberg Industrier. Foto: Statens vegvesen.

9. november 2023:

Kart Rogfast-prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Framdriftskart som blir oppdatert med jamne mellomrom. Entreprenøren Skanska driv frå Bokn, og Implenia/Stangeland driv frå Mekjarvik. Kontrakten frå Kvitsøy, som skal drive begge vegar, blir tildelt våren 2024. Som kartet viser er det ikkje lenge før tunnelane kjem ut i dagsona på Randaberg. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

5. november 2023:

Harestad tunnel. Foto: Statens vegvesen

På Harestad arbeider entreprenøren Stangeland seg nedover der tunnelåpninga kjem. I starten av neste år vil tunnelane bli sprengt innanfrå og ut. Då blir Rogfast godt synleg i både sør og nord. (Foto: Statens vegvesen).

2. november 2023:

Kartlegger plastklips - Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Statens vegvesen skal nå kartlegge om disse kommer fra utfyllingsområdene til Rogfast.

Plastavfall. Foto: Statens vegvesen

Bildet: Det er slike plastklips som brukes i forbindelse med lading av salver i tunnel. Foto: Statens vegvesen.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Det skal sprenges ut 54 kilometer med tunnel, og det genererer cirka 9 millioner kubikk steinmasse. Den brukes til å lage totalt cirka 250 mål med nye landområder.

Utbyggingsområdene ligger på Mekjarvik, Kvitsøy, Karmsundet og Førresvik, og det er andre nye områder som er under regulering. I motsetning til tidligere tunnelarbeid blir det på Rogfast benyttet elektroniske tennere under sprengning av salver. Når ledningene kobles sammen på tunnelveggen blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast. Under testfylling av masser i sjø ble det funnet og samlet opp små mengder med rester av koblingsklips.

— I forbindelse med søknadsprosessen til Statsforvalter for å få godkjent utfyllingstillatelsene, gjennomførte vi en test for å se om noe av plasten som blir brukt under sprengning fløt opp til havoverflaten. Testen viste at det å bruke tunnelmassene til å etablere nye landområder ikke ville føre til store mengder med plastforurensing, som det kunne blitt med å bruke tradisjonelle pyrotekniske tennere. Det at det nå har blitt funnet koblingsklips på land ser vi alvorlig på. Og vi har nå iverksatt en kartlegging og rydding rundt alle utfyllingsområdene, for å undersøke om testen var representativ for utfyllingene som nå er i gang i stort omfang. Vi vil under kartleggingen rydde det vi finner, og etter det foreta de tiltak som er nødvendige for å samle opp plastrester og klipsene fortløpende, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo, som legger til at Statsforvalter er varslet.

— Vi ber alle som ferdes langs strender og viker i nærheten av utfyllingsområdene ta kontakt med Statens vegvesen på e-post rogfast@vegvesen.no om det blir funnet plastklips, sier Kaarmo.

2. oktober 2023

Utfyllig av molo i Mekjarvik. Foto: Statens vegvesen

Det som ser ut som en molo tar form på Mekjarvik, skal bli 200 meter lang og lukke området inn til land. Årsaken er at vi tar hensyn til gytesesongen for torsk, og vil i den perioden kun fylle stein innenfor det lukkede området. Det skal fylles 220 000 kubikk med tunnelstein, eller 22 000 lastebillass (forutsatt 10 kubikk per lastebil). (Foto: Statens vegvesen).

28. august 2023

Den første Rogfast-salven på Harestad

Mandag 28. august sørga Randaberg-ordførar Jarle Bø og bergsprengar Hans Jacob Nygaard frå Stangeland Maskin for at den første salva gjekk av i dagsona på Harestad. Med dette markerte dei at arbeidet med å sprenge seg ned til opninga av Rogfast er i gang.

Etter planen blir det gjennomslag til tunnelane som kjem innanfrå i januar neste år.

Ordførar Jarle Bø. Foto: Statens vegvesen

Biletet: Randaberg-ordførar Jarle Bø og bergsprengar Hans Jacob Nygaard frå Stangeland Maskin sørgde for at den første salva gjekk av i dagsona på Harestad.(Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen).

Sprenging Harestad. Foto: Statens vegvesen

Biletet: Mange knips (og delingar) av hendinga på Harestad. (Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen).

Sprenging Harestad. Foto: Statens vegvesen

Biletet: Her smell det! Omlag 100 kilo sprengstoff gjekk av i morgontimane mandag. (Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen).

Juni 2023

Informerte om trafikksikring på Grødem skule - og sjåføren skreiv autografar så blekket spruta.

Stangeland på Grødem skule. Foto: Statens vegvesen

Biletet: Sjåfør Kjetil Dalgård og lastebilen frå T. Stangeland Maskin var ein populær gjest på Grødem skule torsdag 15. juni. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen. 

Det har vore snakka og skrive mykje om trafikksikring i høve bygginga av Rogfast. Statens vegvesen og T. Stangeland Maskin AS tok eit godt grep om dette på Grødem skule før sommarferien starta. Sidan Grødem skule ligg i nærområdet til utbyggingsstaden, vart det informert om korleis ein skal fare fram i nærleiken av større køyretøy og lastebilar. 

Stangeland på Grødem skule. Foto: Statens vegvesen

Biletet: Slik fungerer blindsonene rundt eit stort køyretøy. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.

— Saman med T. Stangeland Maskin informerte vi om trafikkreglar og kva alle skal vere merksame på. Blant anna so forklarte vi borna frå 1. til 4. klasse om blindsoner. Merker i asfalten var lagt ut, elevane gjekk framføre og bak bilen, og etterpå forklarte sjåføren om korleis blindsonen fungerer, kor ein kan vere og ikkje skal vere, forklarar Øyvind Ellingsen, seniorrådgjevar i Statens vegvesen.

Stangeland på Grødem skule. Foto: Statens vegvesen 

Biletet: Statens vegvesen og Stangeland Maskin hadde med seg litt ulikt til elevane på Grødem skule. — Det kjekkaste å sjå var då borna fekk matboksar frå Stangeland Maskin. Det var so populært at sjåføren måtte skrive autografen sin på dei aller fleste matboksane, fortel Øyvind Ellingsen, som også har tatt dette fotoet.

Fredag 26. mai: Statens vegvesen starta arbeidet med å fylle tunnelmasse i sjøen i Mekjarvik. Det skjer ved hjelp av ein lekter som fyller opp det aktuelle sjøarealet til 10 meter under havnivå. I Mekjarvik skal det først byggast ein molo (demning), som deretter skal fyllast opp frå land i gytesesongen for torsk.

Foto: Splittlekteren i arbeid. (Dronefoto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen).

Foto: Splittlekteren i arbeid. (Dronefoto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen).

Kart: Her ser vi "arbeidsområdet" til lekteren Mikael 1 utanfor Mekjarvik. Data henta ut fredag 26. mai. (Skjermdump frå nais.kystverket.no).

Kart: Her ser vi "arbeidsområdet" til lekteren Mikael 1 utanfor Mekjarvik. Data henta ut fredag 26. mai. (Skjermdump frå nais.kystverket.no).

3. og 6. februar:
Informasjonen under vart sendt ut via postkassene til naboar på Harestad, inklusiv bebuarar i Skiftesvik velforening. Informasjonen vart gjeven i to omgangar, 3. og 6. februar. 

Oversikt over planlagte arbeidsoperasjonar februar-mars 2023 (Illustrasjon: SVV)

30. mars:
Entreprenøren Implenia/Stangeland har starta arbeidet med å sprenge seg inn til hovedløpa i den 700 meter lange transporttunnelen i Mekjarvik i Randaberg. Fjellet er fyllitt og entreprenøren melder om særs god bergkvalitet. 

9. mai:
— Entreprenøren Stangeland er snart er klar til å starte bortkøyring av matjord, skriv Statens vegvesen på si eiga Facebook-side. Det gjer at det blir ein del trafikk i Harestadbakken. Vegvesenet ber difor om at gåande, syklistar og bilistar er obs på dette og tar naudsynte omsyn.

I samband med auka trafikk i Harestadbakken - eller andre vegar med Rogfast-trafikk - har vegvesenet tilbode seg å kome ut og informere aktuelle skular i Randaberg. — Entreprenøren stiller med ein lastebil, og elevane får innføring i sjåføren sine blindsoner. Av erfaring er dette med å skape ei betre forståing mellom tungtrafikken og dei som ferdast på vegar med lastebilar, skriv Statens vegvesen.

Dronebilete av Rogfast-utbygginga på Harestad, Grødem. Foto: Ove Sveinung Tennfjord/Randaberg kommune

Biletet: Snart skal matjorda på Harestad køyrast bort, som vil gje ein del trafikk i Harestadbakken.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?