Du er her: Hjem / Politikk / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Innhold

  Om kommunestyret
  Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lag fram for seg til orientering eller avgjørelse. Ordfører eller varaordfører leder kommunestyrets møter. Klikk her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret.

  Om formannskapet
  Formannskapet velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, blant kommunestyrets medlemmer. Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens § 8. Ordfører eller varaordfører leder formannskapets møter. Klikk her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i formannskapet.

  Koordinator: Øystein Stjern (varaordfører, Kristelig Folkeparti).

  Om barn og unges kommunestyre
  BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Randaberg. BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Randaberg og skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og ungdom. BUK-representantene har tale- og forslagsrett i kommunestyret i alle saker som har vært behandlet i BUK. Barn og unge sitt kommunestyre er for elever fra 5. til og med 10. klasse. Hver skole har 6 faste representanter, 3 fra barnetrinnet og 3 fra ungdomstrinnet, i tillegg til varamedlemmer. BUK avholder 3-4 møter i året. Det er utarbeidet egne retningslinjer for BUK, som du kan lese her.

  Om kontrollutvalget
  Du kan lese mer om utvalget sine oppgaver her
   (egen nettside).

  Om kommuneplanutvalget
  Kommuneplanutvalget er politisk styringsorgan for planarbeidet. Utvalget, som normalt skal være personidentisk med formannskapet, har det overordnede ansvar for kommunens planstrategi (plan- og bygningsloven, kap. 10), for utarbeidelsen av utkast til kommuneplan (plan- og bygningsloven, kap. 11) og reguleringsplaner og områdeplaner (plan- og bygningsloven, kap. 12). Gå inn her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommuneplanutvalget

  Om hovedutvalget
  Hovedutvalg for oppvekst og levekår er en sammenslåing av det tidligere helse- og sosialstyret og skolestyret (fra 01.01.1998). Hovedutvalget utfører de oppgaver og utøver den myndighet som kommunen har ansvar for etter sosialtjenesteloven, lov om barneverntjenester, lov om helsetjenesten i kommunen, lov om psykisk helsevern, lov om vern mot smittsomme sykdommer, lov om grunnskolen, lov om barnehager mv., lov om voksenopplæring og ev. andre lover innenfor området. Gå inn her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i HOL.

  Om hovedutvalget
  Hovedutvalg for nærmiljø og kultur har i hovedsak ansvar for oppgaver innen veg, vann- og avløp, jordbruk, miljøvern og kultur. Gå inn her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i HNK.

  Om eldrerådet
  Eldrerådet er et rådgivende organ i alle saker som gjelder eldres levekår, og skal ha til behandling forslag til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommuneplanen og ellers saker med særlig interesse for eldre innenfor områdene:

  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren.
  • Kommunens boligprogram og reguleringsplaner.
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
  • Kulturelle tiltak.
  • Andre kommunale tiltak som gjelder eldre.
  • Eldrerådet kan også ta opp saker som gjelder eldre på eget initiativ. Pensjonistene skal utgjøre flertallet.

  Gå inn her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet.

  Om rådet
  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Randaberg kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gå inn her for å se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i MNF.

  Gå til oversikt

  Valgstyret

  Klagenemnd

  Administrasjonsutvalget:
  Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk jf. tidligere praksis. Utvalget har halvårlige møter. 

  Pasient- og brukerutvalg (3 medlemmer):
  Kommer (saken ble utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Forhandlingsutvalg (3 medlemmer):
  Senterpartiet: Jarle Bø.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger.

  Forhandlingsutvalget har det politiske hovedansvaret for de sakene som er nevnt i kommuneloven § 26, inkl. lokal protokoll fra forhandlinger hvor ikke forhandlingsfullmakt er gitt rådmannen. 

  Viltnemd
  Kommer (saken utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Heimevernsnemnd (1 medlem):
  Arbeiderpartiet: Eva Sundt Eriksen.

  Konfliktrådet (1 medlem):
  Arbeiderpartiet:
  Anniken Bø.

  Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (3 medlemmer):
  Fremskrittspartiet:
  Øystein Thorsen (leder).
  Senterpartiet: Olav Sande (nestleder).
  Høyre: Kirsti Gjerde.

  Klagenemnd - eiendomsskatt (6 medlemmer):
  Høyre: Thor Magne Larsen (leder).
  Arbeiderpartiet: Turid Nygård (nestleder).
  Fremskrittspartiet: 
  Tone Gjerde. 
  Venstre: Ingve Lerang.
  Kristelig Folkeparti: Helge Todnem.
  Senterpartiet: Bjørn Vistnes.

  Styret i Rolf G. Giljes og hustru Serine Pedersdatters legat til landbrukets fremme:
  Det valgte styret fra 2011-2015 blir sittende frem til kommunestyret får en sak som avklarer styreform og fremtid for legatet. Styret sitter til eventuelle omdanningsprosesser er fullført.

  Samarbeidsutvalg skolene:
  Goa skole: 
  Ingvild Lundbakk (Ap).
  Grødem skole: Svanhild Eikelid (Sp).
  Harestad skole: Renate Kolnes (H).

  Medlem til samarbeidsutvalg til kulturskolen:
  Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).

  Samarbeidsutvalg til barnehagene:
  Myrå: Svein Arild Harestad (H).
  Fjellheim: Espen Nedrebø (H).
  Solbakken: Eivind Vistnes (Ap).
  Viste: Ask Brekke (SV).
  Sande: Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).
  Vistestølen: Tone Gjerde (Frp). 

  KS - Fylkesmøte og Landsting:
  KS Fylkesmøtet: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF) og Kristine Enger (Ap).
  KS Landstinget: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF), Kristine Enger (Ap) og Thor Magne Larsen (H).

  Medlem til styret i Jærmuseet:
  Øystein Stjern (KrF).

  Medlem til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:
  Per Arne Nyvoll (H).

  Medlem til Kirkens SOS:
  Hilde Sande (Sp).

  Forslag til styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Ryfylke friluftsråd:
  Forslag til styremedlem: Arve Jaatun (MDG) og Marianne Hebnes (V).
  Representanter årsmøtet: Alexander Rügert-Raustein (MDG) og Therese Mari Nybø Lindal (Sp).

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Jæren friluftsråd:
  Styret: Tomas Mørch (KrF).
  Representanter til årsmøtet: Jarle Bø (Sp), Henry Thrane (Ap) og Øystein Thorsen (Frp).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Multihallen og Storhallen IKS:
  Styret, Multihallen og Storhallen IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Multihallen og Storhallen IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS:
  Styret, Sørmarka flerbrukshall IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Sørmarka flerbrukshall IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i IVAR IKS:
  Representantskapet, IVAR IKS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, IVAR IKS: Bjørn Kahrs (H).

  Valg av representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Lyse Energi AS:
  Bedriftsforsamlingen, Lyse Energi AS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, Lyse Energi AS: Bjørn Kahrs (H).

  Forslag til representanter til styret i RANSO AS:
  Thor Magne Larsen (H) og Turid Nygård (Ap).

  Forslag til styremedlem i Allservice AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Valg av politisk representant til Jæren vannområdeutvalg og Rogaland vannregionutvalg:
  Jæren vannområdeutvalg: Stein Tofte (MDG).
  Rogaland vannregionutvalg: Olav Sande (Sp).

  Valg av medlem til Kirkelig fellesråd:
  Jarle Bø (Sp).

  Valg av medlem til Ryggstranden båtforening:
  Bjørn Kahrs (H).

  Valg av medlem til Skiftesvik båtforening:
  Gunnar Hiim (Ap).

  Forslag til medlem til styret i Greater Stavanger:
  Bjørn Kahrs (H), Renate Kolnes (H) og Jarle Bø (Sp).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Arboret:
  Olav Nybø (V).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Revisjon IKS:
  Kirsten Clausen (H). 

  Medlemmer til styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS:
  Kurt Randeberg (Frp).

  Forslag til styremedlem og valg av medlem til representantskapet i Rogaland brann og redning IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Forslag til styremedlem: Thor Magne Larsen (H) og Renate Kolnes (H).

  Forslag til medlemmer av styret og valg av medlem i representantskap i Stavanger Interkommunale Havn IKS / Stavangerregionen Havn IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Forslag til styremedlem: Bjørn Kahrs (H) og Kristine Enger (Ap).

  Medlemmer til representantskapet i Attende AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Representanter til styret i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad:
  Kirsten Clausen (H) og Ingve Lerang (V). 

  Representant til styret for Vinterlandbruksskolen på Jæren:
  Odd Sande (Sp).

  Representant til rådgivende utvalg for jærstrendene:
  Olav Nybø (V).

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?