Du er her: Hjem / Politikk / Styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg

Innhold

  Arbeiderpartiet (7 representanter):
  Kristine Enger (f. 1968), Martin Arnøy Rygg (f. 1990), Ivar Walde (f. 1945), Reidun Sirevaag (f. 1945), Anniken Bøs (f. 1975), Eivind Vistnes (f. 1970) og Turid Nygård (f. 1949).

  Høyre (6 representanter):
  Bjørn Christian Kahrs (f. 1958), Renate Kolnes (f. 1987), Eirik Dirdal (f. 1983), Svein Livar Haga (f. 1957), Thor Magne Larsen (f. 1953) og Espen Nedrebø (f. 1979).

  Senterpartiet (4 representanter): 
  Jarle Bø (f. 1979), Therese-Mari Nybø Lindal (f. 1980), Eirik Øverland Sande (f. 1984) og Geir Christian Kjeldaas (f. 1982).

  Fremskrittspartiet (4 representanter):
  Robert Raustein (f. 1996), Tone Gjerde (f. 1969), Øystein Thorsen (f. 1968) og Walter Andrew Raustein (f. 1964).

  Kristelig Folkeparti (3 representanter): 
  Øystein Stjern (f. 1980), Tomas Mørch (f. 1967) og Bodil Fjermedal Ludvigsen (f. 1976).

  Miljøpartiet De Grønne (1 representant):
  Alexander Rügert-Raustein (f. 1972).

  SV - Sosialistisk Venstreparti (1 representant): 
  Ask Brekke (f. 1996).

  Venstre (1 representant): 
  Ingve Lerang (f. 1975).

  Om kommunestyret

  Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning og kan forlange enhver sak lag fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret består av 27 medlemmer. Ordføreren eller varaordføreren leder kommunestyrets møter.

  Senterpartiet: Jarle Bø og Therese-Mari Nybø Lindal.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern. 
  Høyre: Bjørn Kahrs og Renate Kolnes.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger, Reidun Sirevaag og Ivar Walde.
  Fremskrittspartiet: Robert Raustein.

  Om formannskapet

  Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, blant kommunestyrets medlemmer. Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens § 8. Ordfører eller varaordfører leder formannskapets møter.

  Koordinator: Øystein Stjern (Kristelig Folkeparti).

  Om utvalget

  BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Randaberg. BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Randaberg. BUK skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og ungdom. BUK-representantene har tale- og forslagsrett i kommunestyret i alle saker som har vært behandlet i BUK. Barn og unge sitt kommunestyre er for elever fra 5. til og med 10. klasse. Hver skole har 6 faste representanter - 3 fra barnetrinnet og 3 fra ungdomstrinnet - i tillegg til varamedlemmer. BUK avholder 3-4 møter i året. 

  Det er utarbeidet egne retningslinjer for BUK, som du kan lese her.

  Høyre: Kjell Arne Bergsaker. 
  Arbeiderpartiet: Inger Grødem. 
  SV: Ask Brekke. 
  Fremskrittspartiet: Kurt Randeberg. 
  MDG: Elisabeth Klette (tiltrer 01.01.2020).

  Høyre: Bjørn Kahrs (leder) og Kirsti Gjerde.
  KrF: Øystein Stjern (nestleder)
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger, Reidun Sirevaag og Ivar Walde. 
  Fremskrittspartiet: Robert Raustein.
  Venstre: Ingve Lerang.
  Senterpartiet: Therese-Mari Nybø Lindal.

  Om utvalget

  Kommuneplanutvalget (KPU) er politisk styringsorgan for planarbeidet. KPU, som normalt skal være personidentisk med formannskapet, har det overordnede ansvar for kommunens planstrategi (plan- og bygningsloven, kap. 10), for utarbeidelsen av utkast til kommuneplan (plan- og bygningsloven, kap. 11) og reguleringsplaner og områdeplaner (plan- og bygningsloven, kap. 12). 

  Høyre: Renate Kolnes (leder), Espen Nedrebø og Svein Arild Harestad.
  KrF: Bodil Fjermedal Ludvigsen (nestleder).
  Senterpartiet: Svanhild Eikelid.
  Arbeiderpartiet: Anniken Bø, Eivind Vistnes og Ingvild Lundbakk Denut.
  Fremskrittspartiet: Øystein Thorsen.

  Om utvalget

  HOL er en sammenslåing av det tidligere helse- og sosialstyret og skolestyret (fra 1.1.1998). Hovedutvalget utfører de oppgaver og utøver den myndighet som kommunen har ansvar for etter Sosialtjenesteloven, Lov om barneverntjenester, Lov om helsetjenesten i kommunen, Lov om psykisk helsevern, Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Lov om grunnskolen, Lov om barnehager m.v., Lov om voksenopplæring og ev. andre lover innenfor området.

  Fremskrittspartiet: Robert Raustein (leder) og Tone Gjerde.
  Høyre: Thor Magne Larsen (nestleder), Svein Livar Haga og Jorunn Utheim. 
  KrF: Tomas Mørch.
  Arbeiderpartiet: Martin Arnøy Rygg, Turid Nygård og Vibeke Berg Hansen.
  Senterpartiet: Eirik Øverland Sande.
  Venstre: Marianne Hebnes.

  Om utvalget

  HNK har i hovedsak ansvar for oppgaver innen veg, vann- og avløp, jordbruk, miljøvern og kultur. 

  Senterpartiet: Dag Raustein.
  Høyre: Per Arne Nyvoll.
  Arbeiderpartiet: Reidun Sirevaag.
  Representant fra pensjonistlag eller annen tilsvarende brukerorganisasjon: Kommer.
  Representant fra pensjonistlag eller annen tilsvarende brukerorganisasjon: Kommer.

  Om rådet

  Eldrerådet er et rådgivende organ i alle saker som gjelder eldres levekår, og skal ha til behandling forslag til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommuneplanen og ellers saker med særlig interesse for eldre innenfor områdene:

  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren.
  • Kommunens boligprogram og reguleringsplaner.
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
  • Kulturelle tiltak.
  • Andre kommunale tiltak som gjelder eldre.
  • Eldrerådet kan også ta opp saker som gjelder eldre på eget initiativ. Pensjonistene skal utgjøre flertallet.

  Arbeiderpartiet: Bjarte Bø-Sande.
  Høyre: Espen Nedrebø.
  Mental helse:
   Lisa Evensen.
  Medlem fra brukerorganisasjon: Kommer.
  Medlem fra brukerorganisasjon: Kommer.

  Om rådet

  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Randaberg kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Gå til oversikt

  Valgstyret (9 medlemmer):
  Senterpartiet: Jarle Bø (leder) og Therese-Mari Nybø Lindal.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern (nestleder). 
  Høyre: Bjørn Kahrs og Renate Kolnes.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger, Reidun Sirevaag og Ivar Walde.
  Fremskrittspartiet: Robert Raustein.

  Administrasjonsutvalget (7 medlemmer):
  Arbeidsgiverens medlemmer:
  Senterpartiet: Jarle Bø.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger.
  Høyre: Renate Kolnes.
  Fremskrittspartiet: Robert Raustein.

  Administrasjonsutvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk jf. tidligere praksis. Utvalget har halvårlige møter. 

  Pasient- og brukerutvalg (3 medlemmer):
  Kommer (saken ble utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Klagenemnd (5 medlemmer):
  Fremskrittspartiet:
  Walter Raustein.
  Høyre: Kirsten Clausen.
  Arbeiderpartiet: Reidun Sirevaag.
  Kristelig Folkeparti: Kjell Nordbø.
  MDG: Mary Høvring.

  Forhandlingsutvalg (3 medlemmer):
  Senterpartiet: Jarle Bø.
  Kristelig Folkeparti: Øystein Stjern.
  Arbeiderpartiet: Kristine Enger.

  Forhandlingsutvalget har det politiske hovedansvaret for de sakene som er nevnt i kommuneloven § 26, inkl. lokal protokoll fra forhandlinger hvor ikke forhandlingsfullmakt er gitt rådmannen. 

  Viltnemnd (5 medlemmer):
  Kommer (saken utsatt i kommunestyret sitt møte 17.10.2019).

  Heimevernsnemnd (1 medlem):
  Arbeiderpartiet: Eva Sundt Eriksen.

  Konfliktrådet (1 medlem):
  Arbeiderpartiet:
  Anniken Bø.

  Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (3 medlemmer):
  Fremskrittspartiet:
  Øystein Thorsen (leder).
  Senterpartiet: Olav Sande (nestleder).
  Høyre: Kirsti Gjerde.

  Klagenemnd - eiendomsskatt (6 medlemmer):
  Høyre: Thor Magne Larsen (leder).
  Arbeiderpartiet: Turid Nygård (nestleder).
  Fremskrittspartiet: 
  Tone Gjerde. 
  Venstre: Ingve Lerang.
  Kristelig Folkeparti: Helge Todnem.
  Senterpartiet: Bjørn Vistnes.

  Styret i Rolf G. Giljes og hustru Serine Pedersdatters legat til landbrukets fremme (5 medlemmer):
  Det valgte styret fra 2011-2015 blir sittende frem til kommunestyret får en sak som avklarer styreform og fremtid for legatet. Styret sitter til eventuelle omdanningsprosesser er fullført.

  Samarbeidsutvalg skolene:
  Goa skole: 
  Ingvild Lundbakk (Ap).
  Grødem skole: Svanhild Eikelid (Sp).
  Harestad skole: Renate Kolnes (H).

  Medlem til samarbeidsutvalg til kulturskolen:
  Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).

  Samarbeidsutvalg til barnehagene:
  Myrå: Svein Arild Harestad (H).
  Fjellheim: Espen Nedrebø (H).
  Solbakken: Eivind Vistnes (Ap).
  Viste: Ask Brekke (SV).
  Sande: Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF).
  Vistestølen: Tone Gjerde (Frp). 

  KS - Fylkesmøte og Landsting:
  KS Fylkesmøtet: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF) og Kristine Enger (Ap).
  KS Landstinget: Jarle Bø (Sp), Øystein Stjern (KrF), Kristine Enger (Ap) og Thor Magne Larsen (H).

  Medlem til styret i Jærmuseet:
  Øystein Stjern (KrF).

  Medlem til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS sitt representantskap:
  Per Arne Nyvoll (H).

  Medlem til Kirkens SOS:
  Hilde Sande (Sp).

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Ryfylke friluftsråd:
  Styret: Arve Jaatun (MDG) og Marianne Hebnes (V).
  Representanter årsmøtet: Alexander Rügert-Rausteiun (MDG) og Therese Mari Nybø Lindal (Sp).

  Valg av styrerepresentanter og valg av representanter til årsmøtet i Jæren friluftsråd:
  Styret: Tomas Mørch (KrF).
  Representanter til årsmøtet: Jarle Bø (Sp), Henry Thrane (Ap) og Øystein Thorsen (Frp).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Multihallen og Storhallen IKS:
  Styret, Multihallen og Storhallen IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Multihallen og Storhallen IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i Sørmarka flerbrukshall IKS:
  Styret, Sørmarka flerbrukshall IKS: Jarle Bø (Sp).
  Representantskapet, Sørmarka flerbrukshall IKS: Øystein Stjern (KrF).

  Valg av styremedlem og valg av representantskapet i IVAR IKS:
  Representantskapet, IVAR IKS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, IVAR IKS: Bjørn Kahrs (H).

  Valg av representanter til styret og bedriftsforsamlingen i Lyse Energi AS:
  Bedriftsforsamlingen, Lyse Energi AS: Jarle Bø (Sp).
  Styret, Lyse Energi AS: Bjørn Kahrs (H).

  Valg av representanter til styret i RANSO AS:
  Thor Magne Larsen (H) og Turid Nygård (Ap).

  Valg av styremedlem i Allservice AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Valg av politisk representant til Jæren vannområdeutvalg og Rogaland vannregionutvalg:
  Jæren vannområdeutvalg: Stein Tofte (MDG).
  Rogaland vannregionutvalg: Olav Sande (Sp).

  Valg av medlem til Kirkelig fellesråd:
  Jarle Bø (Sp).

  Valg av medlem til Ryggstranden båtforening:
  Bjørn Kahrs (H).

  Valg av medlem til Skiftesvik båtforening:
  Gunnar Hiim (Ap).

  Valg av medlem til styret i Greater Stavanger:
  Bjørn Kahrs (H), Renate Kolnes (H) og Jarle Bø (Sp).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Arboret:
  Olav Nybø (V).

  Medlem til representantskapet til Rogaland Revisjon IKS:
  Kirsten Clausen (H). 

  Medlemmer til styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS:
  Kurt Randeberg (Frp).

  Styremedlem og valg av medlem til representantskapet i Rogaland brann og redning IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Styret: Thor Magne Larsen (H) og Renate Kolnes (H).

  Medlemmer til styre og representantskap i Stavanger Interkommunale Havn IKS / Stavangerregionen Havn IKS:
  Representantskapet: Jarle Bø (Sp).
  Styret: Bjørn Kahrs (H) og Kristine Enger (Ap).

  Medlemmer til representantskapet i Attende AS:
  Ingvild Lundbakk Denut (Ap).

  Representanter til styret i Randaberg og Rennesøy Bygdeblad:
  Kirsten Clausen (H) og Ingve Lerang (V). 

  Representant til styret for Vinterlandbruksskolen på Jæren:
  Odd Sande (Sp).

  Representant til rådgivende utvalg for jærstrendene:
  Olav Nybø (V).

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?