Park og grøntanlegg

Teknisk drift har ansvar for grøntområder, friområder og uteareal på skoler og i barnehager. De har også et overordnet ansvar for kommunale lekeplasser i boligområder.

Innhold

  Teknisk drift får mange henvendelser om beskjæring eller trefelling i friområder. Da det kan være mange interesser knyttet til trær og grøntområder, ber vi deg om å benytte eget søknadsskjema hvis du ønsker å søke om trefelling, eller å få ryddet kratt på kommunal grunn.

  • Du må søke om felling eller beskjæring av trær og busker i et kommunalt område.
  • Mottatte søknader med aktuelle tiltak settes i verk i løpet av høsten/vinteren.
  • Ønsker du selv å felle eller beskjære trær på kommunens eiendom, må du få tillatelse fra kommunen først.
  • Tresaker som handler om sikkerhet, prioriteres.
  • Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

  Søknad om trefelling/rydding av kratt

  På kommunale lekeplasser har kommunen ansvar for sikkerheten på lekeapparatene, mens velforeningene har ansvar for vedlikehold av selve grøntområdet.

  Randaberg kommune har årlig kontroll av alle lekeapparatene på de kommunale lekeplassene. Kontrollen skjer tidlig høst hvert år.

  Behov for ny sand?

  Selv om vi gjør vårt beste for å ha oversikt over alle lekeplasser i kommunen, er vi avhengig av tilbakemeldinger om feil og mangler, ønske om påfylling av lekesand/fallsand eller ønske om utskiftning av lekesand. Henvendelsen kan du gjøre via servicetorget på telefon 51 41 41 00, eller via e-post: post@randaberg.kommune.no.

  Egenbygde lekeapparater

  Vi ber om at alle planer for innkjøp, egenbygging, plassering av lekeapparater sendes til teknisk drift, for å sikre at tiltaket er innenfor lov og forskriftsmessige rammer. Egenbygging av lekeapparat er kun mulig der en kan framskaffe dokumentasjon på at apparatet tåler bruk på en lekeplass.

  Om sprøytemidler på kommunale arealer

  Sprøytemidler på kommunale arealer. Hovedutvalg for nærmiljø og kultur sitt vedtak, sak 70/14:

  • Det innføres ikke totalforbud mot bruk av plantevernmidler på kommunale arealer nå.
  • Forbruk av plantevernmidler holdes på et minimum.
  • Det skal ikke sprøytes på areal der barn oppholder seg, som barnehager, skolegårder, lekeplasser og balløkker. Velforeninger i kommunen informeres om vedtaket.
  • Det startes forsøk med alternativ fjerning av ugress.

  Det har tidligere ikke vært praksis av parkavdelingen i Randaberg kommune å benytte seg av kjemiske plantevernmidler på områder hvor barn oppholder seg. Velforeninger har fortsatt ansvar for vedlikehold av all vegetasjon på lekeplassene, og det skal etter dette vedtaket ikke benyttes plantevernmidler som bekjemping av ugress eller annen vegetasjon på lekeplassene.

  For bekjempelse av ugress eller annen vegetasjon som er uønsket på lekeplassen, anbefaler vi at velforeningen i egen regi gjør en vurdering av vegetasjonen og mulighetene for mekanisk fjerning av vegetasjonen. I de tilfellene dette er vanskelige, kan velforeningen kontakte Randaberg kommune ved parkavdelingen for rådgivning.

  Hekk, busker eller trær som vender ut mot kjørefelt må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning.

  • Greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen, eller lavere enn 3 meter over fortau og gang- og sykkelveg.
  • Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen i bredden.
  • Husk at alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.

  Når naboens hekk er problemet
  Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet eller over hekken.

  Kommunens hekker og busker
  Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. På meldingstjenesten Meld feil kan du melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe. Takk for hjelpen!

  Oversikt over alle velforeninger finner du her. Gi beskjed til kommunen når kontaktpersonen i velforeningen endres, dette kan en også gjøre ved å sende e-post til: post@randaberg.kommune.no.

  På hjemmesiden til Vellenes velforening kan du finne nyttig informasjon, for eksempel om hvordan starte et vel, støtteordninger, momskompensasjon, drift og andre ulike temaer som kan være interessant for velforeninger.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?