Miljø, klima og energi

Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeid.

Innhold

  Klima

  Randaberg kommune har utarbeidet en egen klima- og energiplan. Planen inneholder disse emnene:

  • Energibruk i ulike sektorer.
  • Utslipp av klimagasser fra ulike sektorer.
  • Tilgang på lokale/fornybare energiressurser.
  • Vurdering av fremtidige energi og klimaløsninger.
  • Tiltak og handlingsplan.

  Planen er kommunens grunnlag i forhold til nasjonale, regionale og lokale målsettinger innen klima og energi. Les mer om dette i disse planene:

  Støy

  Støy fra byggeplasser og lignende.

  Luft

  I Randaberg er det rein luft! Tidligere målinger viser at innbyggerne i Den grønne landsbyen puster inn klar og rein luft.

  Vann

  Badevannskvalitet

  Badeplassene i Randaberg blir kontrollert jevnlig gjennom badesesongen hvert år av miljøretta helsevern. Resultatene av badevannsprøvene legges ut fortløpende på kommunens hjemmeside.

  Drikkevannskvalitet
  Strandrydding

  Solceller

  • Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi.
  • I Randaberg kommune er solcellepanel en søknadspliktig fasadeendring.
  • Hvordan vurderer vi om solceller er greit eller ikke?
   Når en huseier søker om å montere solstrømanlegg, vurderer byggesaksavdelingen hvor synlig anlegget blir fra gaten, og hvordan gatebildet og strøket for øvrig ser ut.
  • Det finnes dessverre ingen støtteordning for solceller i Randaberg kommune per dags dato.
  Søknadsprosess

  Fasadeendringen kan du søke selv etter plan- og bygningsloven § 20-4 (tiltak uten ansvarsrett).

  Skjema og veiledning finner du her
  Særlig nyttige avsnitt er
  Finn kart, naboliste, planer og bestemmelser
  Informere naboene
  Her finner du søknadsskjema (velg tiltak uten ansvarsrett)

  Alt i blankettene trenger ikke fylles ut, fordi tiltaket kun er en fasadeendring. På blankettene er det ingen egen avkryssing for fasadeendring. Du setter derfor kryss ved Annet, og skriver Fasadeendring – Solcellepanel i tekstboksen.

  Du må nabovarsle tiltaket til de naboene som kommer til å se fasadeendringen.

  Til søknaden må du vedlegge tegning som viser hvor solcellepanelene skal plasseres, og vedlegge bilde e.l. som viser hvordan solcellepanelene ser ut.

  Et hvert tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. plan- og bygningsloven § 29-2.

  Du må også kontrollere om fasadeendringen avviker fra planen som gjelder for din eiendom. Dette kan være Kommuneplan 2018-2030 (planid. 2015002), en områdeplan og/eller en reguleringsplan.
  En reguleringsplan kan for eksempel inneholde bestemmelser om én bestemt type eller farge på taktekkingen. En områdeplan kan for eksempel inneholde krav om utarbeidelse av reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. Ta gjerne kontakt med Randaberg kommune Byggesak dersom du har spørsmål om dette.


  Piggdekk

  Det er ikke piggdekkgebyr i Randaberg kommune, men passerer du kommunegrensen til Stavanger - med piggdekk på bilen - må du betale gebyr.

  Giftinformasjon

  Skadedyr

  Bål og bråtebrenning

  • Regler for bålbrenning.  Gode tips om brannsikkerhet fra Rogaland Brann og redning IKS.
  • Send søknad om utendørs brenning til Rogaland brann og redning IKS, de ønsker melding om brenning av store bål. Kaffebål, grilling og sankthansbål skal ikke meldes inn til nødalarmsentralen. 
  Sankthansbål

  Tidligere måtte en melde fra til brannvesenet hvis man skulle brenne sankthansbål, det skal du ikke lengre gjøre. Men planlegger du å brenne bål på kommunal tomt, må du søke om tillatelse til kommunen på forhånd.

  Alle arrangører skal søke hvert år – selv om man har avviklet tilsvarende arrangement i en årrekke.
  Foregår arrangementet på kommunal grunn, skal det søkes om tillatelse fra teknisk drift i kommunen på forhånd, senest 22. juni. Søknad må inneholde sted for bål, tidsrom, kort beskrivelse av arrangement og kontaktinfomasjon kan sendes til: post@randaberg.kommune.no

  • Det skal alltid være en ansvarlig for bålet tilstede.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt ute.
  • Forholdene rundt bålet må være forsvarlige, det vil si langt fra båter, hytter, vegetasjon og annet som lett kan ta fyr.
  • Sørg for å ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig.
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy, her er ull best.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
  • Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.
  • Det er kun tillatt å lage bål av rene materialer, altså bare umalt/ubehandlet trevirke. Det er ulovlig å brenne bygningsmaterialer, plast og kjemikalier.
  • Bruk av engangsgriller ved St. Hans-arrangement er forbudt.
  • Arrangør/søker er ansvarlig for opprydding av søppel.
  • Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

  Vrakpant kasserte fritidsbåter

  Fjerning eller sanering av oljetank

  Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres, - og som hovedregel, fjernes. Tømming og rengjøring skal kun gjøres av firma som har rensing og fjerning av oljetanker som spesialfelt.

  Lover

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 1.7.2009
  • Vegtrafikkloven
  • Forurensingsloven med forskrift
  • Lov om jord (jordloven)
  • Energiloven
  • Forskrift nr.1607, om energiutredning
  • Lov om offentlig anskaffelse

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?