Du er her: Hjem / Økonomi / Betalingssatser og fakturering

Betalingssatser og fakturering

Innhold

  eFaktura

  Logo eFaktura

  Randaberg kommune tilbyr innbyggerne å betale regninger med eFaktura. Benytt tilsendt faktura og opprett eFaktura i nettbanken. Fakturaen registreres med en eFaktura-referanse som består av 6 siffer. Denne står på fakturaen og er det samme som kundenummeret. Har kundenummer 4 siffer må det legges til to nuller foran de 4 tallene. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner betalingen. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.

  Logo Avtalegiro

  Randaberg kommune tilbyr også avtalegiro. Faktura trekkes automatisk på forfallsdato, så lenge det er dekning på konto, og beløpsgrensen er høy nok. Fakturagrunnlaget vises ikke i nettbanken, men faktura kan bli tilsendt.

  Du kan kombinere eFaktura og avtalegiro for betaling av regninger. Regningen betales automatisk på forfallsdato og fakturadetaljene sendes til nettbanken din som eFaktura.

  Kommunale eiendomsavgifter
  Faktura for vann, avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt faktureres to ganger i året med forfall ca. 1. april og 1. oktober. Faktura for leie av vannmåler, og målt forbruk av vann og avløp, faktureres etterskuddsvis èn gang i året med forfall i januar året etter.

  Barnehage
  Det faktureres for gjeldende måned. August måned er betalingsfri.

  Skolefritidsordningen (SFO)
  Faktureres hver måned unntatt juli.

  Randaberg kulturskole
  Faktureres to ganger i året, høstsemester og vårsemester, med forfall i oktober og februar. En forplikter seg til hele skoleåret ved påmelding.

  Faste helse- og omsorgstjenester (mat, korttidsopphold, helsetjenester, trygghetsalarmer...)
  Faktureres hver måned etterskuddsvis, med forfall 20. i hver måned.

  Betaling for opphold sykehjem (vederlag)
  Faktureres hver måned etterskuddsvis, med forfall 20. i hver måned. Ved ny ligning etterberegnes forrige år, samt eventuelt ved død sluttberegnes forrige år. Hvis en ved dødsfall vil ha sluttberegning samme år må pårørende be om forhåndsligning og sende oss denne.

  Husleie
  Faktureres etterskuddsvis med forfall 1. måneden etter.

  Andre fakturaer
  Innbyggerne og andre faktureres også for tjenester som ikke er faste, slik som tilknytningsavgifter, behandlingsgebyr (byggesak/regulering/m.m.), leie av lokaler osv.

  Om KID-nummer

  KID-nummer vil av og til inneholde bindestrek (-) som siste siffer (kontrollsiffer). Bindestreken skal tas med i KID-nummeret når du registrerer det, for at det skal bli godkjent.

  Randaberg kommune sender kombinert purring og inkassovarsel når faktura ikke er betalt ved forfall. Det blir lagt til purregebyr og renter. Hvis purringen ikke blir betalt innen den nye betalingsfristen, blir fakturaene sendt til inkassobyrå for videre oppfølging, og det vil påløpe ekstra kostnader.

  Faktura skal sendes i standardformat EHF-adresse. Leverandører skal sende elektroniske fakturaer. Vår EHF-adresse er 9908:934945514. For mer informasjon se: http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel

  Om EHF-adresse

  Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

  Faktura skal inneholde følgende som alltid skal oppgis ved bestilling:

  • Ansvarsnummer med tre siffer og initial til attestant må fremgå på faktura. For investeringsprosjekt skal ansvar 125 og prosjektnummer framgå. Eventuelle manglende referanse kan fås av bestiller (eksempel 160AHE eller 1254224).
  • Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall og opplysninger om Kundens rettigheter ved forsinket betaling).
  • Fullstendig dokumentasjon for leverte varer og tjenester.
  • Det skal utstedes en faktura per referanse.
  • Fullstendig varenummer/artikkelnummer på den enkelte varelinje.
  • Faktura som er feiladressert vil returneres til leverandør.
  • Faktura som ikke oppfyller krav til innhold, kvalitet eller merking vil bli returnert.
  • Partene dekker sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura.

  Vi bistår dere gjerne i overgangen til elektronisk faktura, så dersom spørsmål send en e-post til: fakturamottak@randaberg.kommune.no.

  1.1 Faktura som blir sendt per post sendes til:

  Randaberg kommune
  Fakturamottak
  Postboks 40
  4096 Randaberg 

  1.2 Faktura som blir sendt per e-post sendes til:

  fakturamottak@randaberg.kommune.no.

  Dersom det er avtalt papirfaktura, skal faktura og bilag sendes i kun ett eksemplar (ikke kopier og gjennomslagskopi) og disse skal ikke være stiftet sammen. Både faktura og ev. underbilag skal være lesbart av skanner. 

  2. Hva må du som leverandør gjøre for å sende faktura via EHF til Randaberg kommune? Hvis du ikke har mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble deg til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. En nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte. For mer informasjon om dette, se http://www.anskaffelser.no/e-handel/dokumenter/web-faktura-leverandorer

  Vi kan kun motta elektronisk faktura gjennom et godkjent aksesspunkt eller via banknettverket. Ta kontakt med din fakturautsteder eller bankforbindelse for informasjon om hvordan du kommer i gang med å utstede elektronisk faktura. Difi har på nettsiden elektronisk faktura listet opp hvilke ERP-leverandører som kan levere EHF-faktura i dag, og hvilke nettfakturaportaler som kan videreformidle EHF-faktura via aksesspunkt. 

  Leverandør (selger) inngår en avtale med et aksesspunkt. Leverandør kan produsere fakturaer på Elektronisk handelsformat (EHF) fra eget fakturasystem, eller benytte en nettbasert fakturaportal. Fakturaportaler er en enkel løsning, hvor leverandør oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. Dette er spesielt aktuelt for leverandører som bare sender noen få fakturaer i året til en offentlig virksomhet.

  3. Krav til faktura

  3.1. Kravspesifikasjon for faktura til Randaberg kommune

  Leverandører som leverer tjenester til Randaberg kommune skal sende en faktura som tilfredsstiller følgende krav (obligatoriske opplysninger etter forskrift er merket med stjernetegn *):

  Generelle krav til fakturaens innhold og utforming:

  • Leverandørens organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene mva (for eksempel 900 800 700 mva)*
  • Navn og adresse til den som leverer varen eller yter tjenesten*
  • Navn og adresse til den som mottar varene eller tjenestene*
  • Beskrivelse av varer eller tjenester *
  • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet*
  • Beløpet for varen eller tjenesten med eventuell merverdiavgift spesifisert pr. sats*
  • Stedet der tjenesten er levert eller tjenesten ytet *
  • Dato for utstedelse*
  • Fakturanummer*
  • Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall og opplysninger om Kundens rettigheter ved forsinket betaling)
  • Bankkontonummer (som det skal betales til)
  • Kundens referanse
  • KID
  • Dersom det er avtalt papirfaktura: Alle papirfakturaer skal kunne leses av skanner. Det skal kun benyttes sort skrift i fakturadetaljer.

  Alle fakturaer skal tydelig merkes med riktig ansvarsnummer (tre siffer) i referansefeltet og navn på avdeling/bygning/virksomhet.

  3.2 Faktura skal kun inneholde krav mot en virksomhet

  En faktura skal ikke inneholde krav mot mer enn én virksomhet. Det kan således ikke sendes samlefaktura for krav som retter seg mot flere virksomheter i kommunen. Leverandøren vil derfor normalt operere med flere/mange kunder hos Randaberg kommune, mens Randaberg kommune normalt vil operere med leverandøren som kun én leverandør. (Det anbefales at leverandør oppretter alle kunder på Randaberg kommune på kommunens hovedorganisasjonsnummer, 934 945 514. Dersom det ikke er mulig, bør alle gis benevnelsen "Randaberg kommune" først og deretter virksomhetsnavn. Dette bygger på erfaring vi har med at enkelte leverandører har problemer med avstemming, fordi de har problemer med å identifisere kunder hos Randaberg kommune.)

  4. Betaling og fakturering

  4.1 Betaling skal skje etter fri leveringsmåned + 30 dager, dersom ikke andre betalingsvilkår er avtalt. Betalingsfristen regnes fra mottak av korrekt faktura.

  4.2 Mangelfull faktura vil uten forvarsel blir returnert til Leverandør for retting. Leverandør skal sende kreditnota på faktura som er sendt i retur, og ny korrekt faktura sendes med ny betalingsfrist på 30 dager. Fakturagebyr, purregebyr eller andre gebyrer, som ikke følger av avtale, aksepteres ikke. 

  4.3 Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen.

  4.4 Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente i henhold til gjeldende rentesats etter "Lov om renter ved forsinket betaling m.v." av 17.12.1976, nr. 100. Purregebyr, behandlingsgebyr eller andre kostnader i forbindelse med forsinket betaling, forutsettes dekket av forsinkelsesrenten

  4.5 Leverandør bør bestrebe og utstede faktura elektronisk til Randaberg kommune. Det samme gjelder hvis Leverandøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving.

  4.6 Dersom Leverandøren overdrar faktura til tredjemann for innkreving (eksempelvis ved faktureringavtaler), plikter Leverandøren å varsle Randaberg kommune før overdragelse skjer.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?