Visteleet 3

Varsel om oppstart av planarbeid.

Innhold

  I samsvar med plan- og bygningsloven, § 12-8 og § 12-11, gir Trodahl Arkitekter, på vegne av T. Idsøe Eiendom AS, melding om at det blir satt i gang følgende reguleringsarbeid:

  • Detaljregulering for Visteleet 3 - gnr. 59 bnr. 118, Randaberg – plan 2019002.

  Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til byggeområde for bolig. Planområdet avgrenses av gnr. 59 bnr. 118 med tilstøtende veg. Foreslått plangrense er vist i kart (se under).

  Planområdet er i kommuneplan for Randaberg 2009–2022 disponert til boligbebyggelse. Planområdet er i gjeldene reguleringsplan for Vestre Goa regulert til bolig.

  Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes. 

  Videre varsles det om oppstart av forhandlinger mellom T. Idsøe Eiendom AS og Randaberg kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmålet som utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med renovasjon. Når utbyggingsavtale er inngått, vil dette bli kunngjort.

  Aktuelle dokument:

  Eventuelle kommentarer kan sendes til:
  Trodahl Arkitekter, Kirkegaten 3, 4307 Sandnes, eller til e-post: ke@troark.no, innen 18.03.2019,
  med kopi til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg, eller til e-post:  post@randaberg.kommune.no.

  Spørsmål til planarbeidet rettes til Trodahl Arkitekter v/Katrin Ehmann, tlf. 516 80 400.

  Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn, etter kommuneplanutvalgets førstegangsbehandling. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?