Randabergveien 333

Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Randabergveien 333, gnr./bnr. 47/89, 47/243, 47/350, 47/369 og 47/501. Planid 2019001.

Innhold

  I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11 gir Arkitektkontoret Vest AS på vegne av E. Gabrielsens Eiendom AS (Europris-tomta), melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

  Detaljregulering for Randabergveien 333, gnr. og bnr. 47/243, 47/350, 47/89, 47/369 og 47/501. Foreslått plangrense er vist i kart under.

  Formålet med planen er å regulere eiendommene og deler av eiendommene til bebyggelse for forretning, kontor, industri, samt veg, fortau og siktlinjer. Regulering for gnr. og bnr. 47/369 og 47/501 gjelder busslomme og tilhørende fortau for å bedre trafikksikkerheten i området.

  Planområdet er i kommuneplan for Randaberg avsatt til næringsvirksomhet.

  Planforslaget vil være i samsvar med kommuneplanen, og inneholder ikke tiltak som utløser krav om konsekvensutredning i vedlegg I eller II. Planen vil være strid med Regionalplan Jæren om senterlokalisering, da planen legger opp til en utvidelse av detaljhandel. Dette er en videreføring dagens virksomhet. Planen skal ikke konsekvensutredes.

  Aktuelle dokument:

  Eventuelle kommentarer kan sendes til:
  Arkitektkontoret Vest, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post: karlemil.sodergren@arkvest.no innen fredag 10. mai, med kopi til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg, eller til e-post: post@randaberg.kommune.no.

  Spørsmål til planarbeidet rettes til Arkitektkontoret Vest v/Karl Emil Sødergren jr, tlf. 928 32 771.

  Det blir mulighet for å uttale seg til planen ved offentlig ettersyn etter kommuneplanutvalget førstegangsbehandling.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?