Kommunedelplan for Harestad – planarbeid avsluttes

Melding om vedtak: Arbeid med kommunedelplan for Harestad, planID 2015001, avsluttes.

Innhold

  Kommunestyret behandlet i møte 07.03.2019, sak 11/19, flere åpne spørsmål i forbindelse med arbeidet med kommuneplanrulleringen.

  Blant annet om arbeidet med kommunedelplanen for Harestad skulle fortsette, eller om de sist foreslåtte grepene skulle tas med i forslag til kommuneplanen i stedet for. Det ble vedtatt følgende:

  • "Randaberg kommune vedtar å avslutte planarbeidet med kommunedelplan (KDP) for Harestad, planID 2015001. Følgende endringer, som er foreslått i utkast til KDP Harestad, tas inn i kommuneplankartet (delområder henviser til prinsippavklaring i KDP):
   a) Delområde 5 avsettes til formålet LNF/bolig/barnehage.
   b) Gang- og sykkelforbindelse mellom Torvmyrveien og Harestadveien legges inn som framtidig turvei.
   d) Delområde 3b avsettes til offentlig formål."

  De vedtatte endringene vil bli innarbeidet i planforslag for kommuneplanen.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?