Harestad nærings- og havneområde

Melding om oppstart av plan (1127) 2020002, Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr./bnr. 49/391, 718, 832 og 910.

Innhold

  Norconsult AS gir med dette, på vegne av Randaberg Havnelager AS og i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at det settes i gang planarbeid for:

  • Plan nr. 2020002, Detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad, gnr./bnr. 49/391, 718, 832 og 910. 
  • Se planen i kart på skjerm.

  Hensikten med planarbeidet er:

  • Å forlenge dagens kaiområde rundt Harestad nærings- og havneområde med utfylling i sjø.
  • Utfyllingen er tenkt som en forlengelse av utfylling i plan 2010006 – Områderegulering for Mekjarvik Sør, havne- og industriområde.
  • Omfanget av utfylling vil avklares gjennom planprosessen.
  • Det vil i tillegg gjøres en vurdering av utnyttelse og eventuell utvidelse av eksisterende byggegrense fra plan 2007004.

  Arealkrevende drift
  Driften til Randaberg Havnelager er arealkrevende og krever god tilgang til sjø/kai. Utfylling i sjø utvider arealene og letter dermed utelager og logistikk. En forlengelse av kaien vil skape et tryggere havneområde for virksomheten.

  Planområdet er på cirka 246,3 daa. og tar utgangspunkt i delfelt BN3 i nylig vedtatt Kommuneplan for Randaberg 2018–2030.

  Planforslaget gjelder utvidelse av eksisterende næringsområde og vil medføre en endring av formål fra Kombinert formål sjø og vassdrag – til Næring. Området omfatter blant annet gnr./bnr. 49/381, 49/247, 49/358, 49/647, 49/472, 50/2 og 49/827.

  Planforslaget blir utarbeidet som detaljregulering med konsekvensutredning. Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

  Merknader og innspill, som kan være relevante for planarbeidet, sender du innen 28.08.2020,
  enten som brev til: Norconsult AS, v/ Turid Helgø, postboks 130, 4068 Stavanger, eller via e-post: Turid.Helgo@norconsult.com. Kopi sendes til: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Aktuelle dokument:

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?