Departementets avgjørelse for Randaberg kommuneplan, arealdel 2018-2030

Publisert: 25.03.2021
Randaberg kommuneplan 2018-2030 ble vedtatt av kommunen 20.06.2019, med to uløste innsigelser. I begynnelsen av februar 2021 kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med sin avgjørelse i saken.

Innsigelsen fra Statsforvalteren i Rogaland ble ikke tatt til følge. Forsvarsbygg sin innsigelse ble delvis tatt til følge.

Innsigelse fra Statsforvalteren i Rogaland, med krav om å ta ut område for akvakultur, ble ikke imøtekommet av kommunestyret. Forsvarsbygg sitt krav om å sikre i bestemmelsene at det ikke kan tillates faste installasjoner innenfor forsvarets skyte- og øvingsfelt, ble ikke imøtekommet, med bakgrunn i at det vil hindre tilrettelegging av akvakulturanlegg. Kommuneplanen ble derfor oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Departementet gjorde 2. februar 2021 slikt vedtak:

" Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunestyret i Randaberg sitt vedtak av arealdelen av kommuneplanen 20. juni 2019, jamfør vedtak 19. september 2019, med unntak av følgjande endringar i føresegnene:

  • I punkt 15.1 og 15.2 blir siste setning erstatta med:
    Innenfor områdene avsatt til skyte- og øvingsfelt for Forsvaret, jf. temakart datert 18. juni 2019, tillates skyte- og øvingsaktivitet for Forsvaret.
    Innenfor områdene avsatt til skyte- og øvingsfelt for Forsvaret tillates ingen nye faste installasjoner eller virksomhet som vil kunne forhindre Forsvarets skyte- og øvingsaktivitet.
    Dette er ikke til hinder for at det kan gis tillatelse til et akvakulturanlegg innenfor område VA, i tråd med punkt 15.3. "

Plankart og planbestemmelser er oppdatert i samsvar med vedtatt plan og ble lagt fram til orientering i kommunestyret 11.3.2021.

Aktuelle lenker:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?