Vistnesveien 24, 26 og 32 - vedtatt endring

Melding om vedtak: Endring av detaljreguleringsplan for Vistnesveien 24, 26 og 32, planid 2015005.

Innhold

  Kommuneplanutvalget behandlet endring av detaljreguleringsplan for Vistnesveien 24, 26 og 32 i møte 23.01.2020, sak 3/20.

  Det ble vedtatt følgende endringer:

  1. Byggegrensene for BBK1 (rekkehusene) utvides som vist i plankart.
  2. Nettstasjon og renovasjonsanlegg reguleres innenfor felles flate o_BAB. (Felt o_BAR or o_BAE utgår.)
  3. Det reguleres 0,5 m annen veigrunn mellom gs-veien langs Vistnesveien og carportene. Gs-veien innsnevres til 3,0 m på denne strekningen.
  4. Siktlinjer og radius i avkjørselen tilpasses krav fra Statens vegvesen.
  5. § 3.8: «renovasjonsanlegg o_BAR og høyspentanlegg o_BAE» endres til «renovasjonsanlegg og høyspentanlegg o_BAB».
  6. § 5.1: Setning «dette gjelder ikke for takutstikk og balkong» flyttes.
  7. § 5.2.1: «Maks. tillat BRA = 270 m2» endres til «Maks. tillatt BRA = 300 m2 for T1, BRA = 295 m2 for T2-T6 og BRA = 310 m2 for T7».
  8. § 5.2.3: Setningen «Ved plassering av bod innenfor faresone for høyspentanlegg for tomt 7, må det gjennomføres en risikovurdering.» fjernes.
  9. § 5.3: «Maks. tillatt BRA = 1780m2» endres til «Maks. tillatt BRA = 2135 m2».
  10. § 5.3: «maks. tillat BYA = 770 m2» endres til «maks tillat BYA = 785 m2».
  11. § 5.6 og § 5.7 samles til en bestemmelse § 5.6: «Innenfor o_BAB skal det etableres ny nettstasjon og nedgravd renovasjonsløsning. Avfall skal sorteres. Nettstasjon skal etableres min. 5 m innenfor faresonegrenser. Nettstasjon og renovasjonsløsning skal ikke anlegges i konflikt med siktkrav».
  12. § 6.4 Det tilføres «og o_SAG 6-7 mellom gang-/sykkelveg og BBG2, BBG1 og o_BAB».
  13. § 7.1 «G2 og G3» tas ut av bestemmelsen.
  14. § 8.2: Tilføyelse av: «Byggeforbudsbelte gjelder ikke renovasjonsanlegg eller carportanlegg BBG1».

  Vedtatte endringer er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

  Vedtaket kan påklages innen torsdag 27.02.2020.

  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 som kommer av planen, må fremmes senest 3 år fra og med kunngjøringsdato.

  Eventuell klage eller krav om erstatning eller innløsning må sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no eller som brev til Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg.

  Rådmannen gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med høringen/offentlig ettersyn, er kommentert i vedlegg «Merknadsdokument».

  Aktuelle dokumenter:
  Se under. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?