Dronebilete Hålandsvatnet.

Omfattande tiltak må til

Det er trong for omfattande tiltak for å redusere forureininga frå jordbruket i Hålandsvatnet.

Saman for eit reinare Hålandsvatn

Hålandsvatnet har i fleire år hatt utfordringar med store mengder blågrønalger i vatnet.

Kontaktinformasjon

Prosjekt Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet er eit 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Statsforvaltaren i Rogaland, Stavanger kommune, Randaberg kommune og bondelaga i dei to kommunane.

Har du spørsmål eller innspel?
Kontakt Margit Reiersen, prosjektleiar for "Betre vasskvalitet i Hålandsvatnet", på telefon 51 56 87 76, eller via e-post: magit.reiersen@statsforvalteren.no.