Trygghetsalarm

Innhold

  Beskrivelse

  Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen.

  Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen registreres av en vaktsentral som sender hjelp hjem til deg uansett når på døgnet du trenger det.

  Målgruppe

  Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • er eldre og har nedsatt helse
  • er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
  • bor alene og føler deg utrygg

  Vilkår

  Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

  Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

  Vaktselskap som kommunen har inngått avtale med.

  Pris

  Trygghetsalarm (2024)
  Tjeneste Pris Kommentar
  Tilknytning 882 Engangsavgift.
  Abonnement 238 Per måned.

  Lover

  Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger trygghetsalarm.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Statsforvalteren.