Tolketjeneste for fremmedspråklige

Innhold

  Beskrivelse

  Du har rett til hjelp fra en tolk dersom du ikke har nok norskkunnskaper til å kommunisere med ansatte i kommunen. Det er kommunen som er ansvarlig for å bestille godkjent tolk.  Tolken skal tolke på et språk som du forstår.

  Familiemedlemmer, barn eller tilfeldige personer skal ikke være tolk for deg, med mindre en akutt situasjon krever det.

  Ulike typer tolking:

  • Frammøtetolking vil si at tolken er tilstede sammen med deg. Dette gir best kommunikasjon og er den anbefalte tolkeformen.
  • Skjermtolking vil si at tolken ikke er tilstede, men tolker via skjerm.
  • Tolking per telefon bør helst bare brukes til enkle beskjeder og korte samtaler.
  • Oversettelse av dokumenter som attester, vitnemål, informasjonsmateriale osv.

  Målgruppe

  • Fremmedspråklige i kommunen med tolkebehov
  • Kommunens ansatte i møte med fremmedspråklige som trenger tolk

  Pris

  Tolketjeneste er gratis for deg som er fremmedspråklig. Det er kommunen som betaler utgiftene til tolk.

  Lover

  Utlendingsloven § 81 (Utlendingens rett til å uttale seg)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 (Pasientens og brukerens rett til informasjon)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 (Informasjonens form)

  Krisesenterloven § 3 (Individuell tilrettelegging av tilbud)

  Straffeprosessloven § 304

  Veiledning

  • Gi beskjed til kommunen om at du trenger tolk og hvilket språk du snakker. Kommunen har ansvar for å bestille tolken.
  • Planlegg hva du ønsker å si i møte med kommunens ansatte. Bruk korte setninger og ikke si så mye av gangen. Da er det lettere for tolken å tolke på en korrekt måte.
  • Alle spørsmål skal rettes til kommunens ansatte, og ikke til tolken.

  Norsktrening og tolking (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi)

  Pasient og tolk (Brosjyre)

  Klage

  Er du misfornøyd med at det ikke ble brukt tolk i kommunikasjon med kommunens ansatte, sender du en klage til den avdelingen som du hadde møte med. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du kan også klage på hvordan tolkingen foregikk. Det kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, at tolken blander seg i kommunikasjonen på vegne av partene eller brudd på taushetsplikten. Send klagen til Nasjonalt tolkeregister, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo eller per e-post til ntreg@tolkeportalen.no. Du kan også klage via kommunen.