Startlån bolig

Innhold

  Beskrivelse

  Skal du kjøpe bolig, men får ikke nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.

  Du kan få startlån av kommunen for hele kjøpesummen eller som tilleggslån der lån i banken ikke er nok.

  Du kan også få startlån for blant annet å: 

  • refinansiere dyrt lån slik at du kan bli boende i nåværende bolig
  • utbedre eller tilpasse nåværende bolig
  • bygge ny bolig

  Er det barn i husstanden, eller sosiale eller helsemessige utfordringer, tar kommunen hensyn til dette i sin vurdering.

  Målgruppe

  • barnefamilier  
  • enslige forsørgere  
  • personer med nedsatt funksjonsevne 
  • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
  • økonomisk vanskeligstilte

  Sjekk om du er i målgruppen (Husbanken)

  Vilkår

  • Du må ha hatt problemer med finansiering av selveid bolig over lengre tid, og kunne vise at problemene vil fortsette hvis du ikke får innvilget startlån.
  • Du må vise at du har spart det som er mulig innenfor dine økonomiske rammer.
  • Før du søker om startlån, må du først ha søkt om lån i bank eller annen privat låneinstitusjon.
  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nok penger igjen til livsopphold. 
  • Boligen må være egnet for husstanden.
  • Boligen må ha en rimelig pris i forhold til prisnivået i området den ligger. 
  • Boligen må ligge i den kommunen du søker lån av.

  Lover

  Husbanken (Startlån)

  Veiledning

  Det er i utgangspunktet Husbankens rentevilkår som gjelder for startlånet, men kommunen kan legge til 0,25 prosentpoeng for å dekke administrative kostnader. I tillegg kan kommunen kreve inn gebyr for å dekke de faktiske utgiftene til forvaltning av lånet.

  De fleste kommuner kan tilby både fast og flytende rente.

  Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke lånevilkår som gjelder i din kommune.

  Søknad

  Du må fylle ut Husbankens søknadskjema og sende det til kommunen. Husk å få med alle nødvendige opplysninger og vedlegg, da går saksbehandlingen raskere.

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om startlån, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Når søknaden er ferdig behandlet, mottar du et skriftlig svar i form av en forhåndsgodkjenning som tilsvarer et finansieringsbevis, eller et avslag.

  Får du forhåndsgodkjenning, vil du bli innkalt til et møte med saksbehandler. I møtet vil du få råd og informasjon om hva som ligger til grunn for godkjenningen før du signerer lånedokumentene. Når alle nødvendige papirer er kontrollert og signert, vil lånebeløpet bli utbetalt.

  Klage

  Får du avslag på søknad om startlån eller er misfornøyd med lånebeløpet, kan du klage.  Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.