Privat avkjørsel fra offentlig vei

Innhold

  Beskrivelse

  Skal du lage ny en avkjørsel eller flytte eller endre bruken av en eksisterende avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

  Skal avkjørselen gå fra fylkesvei eller riksvei, må du sende søknaden til fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

  En avkjørsel er enhver kjørbar tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Med avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere.

  Målgruppe

  Grunneiere og utbyggere.

  Vilkår

  Du må etablere avkjørselen i henhold til kommunens reguleringsplan og statlige og kommunale retningslinjer. I tillegg vil veimyndighetene legge stor vekt på sikkerhet ved vurdering av søknaden. Hvis området ikke er regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, vil søknaden bli behandlet etter veglovens bestemmelser.

  Statens vegvesen (Bygge langs veg)

  Lover

  Søknad

  Du kan kontakte kommunen for veiledning og informasjon om reguleringsplanen for området.

  Du kan søke som privatperson eller ved hjelp av et ansvarlig firma som da står ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne og fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og ev. andre som skal bistå med arbeidet.

  Disse vedleggene må følge søknaden:

  • situasjonskart (kart som inneholder opplysninger om eiendommens grenser, areal, høydekoter og gårds- og bruksnummer) med planlagt avkjørsel inntegnet
  • tegning av avkjørselen påført alle relevante mål

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Du vil motta et skriftlig svar på søknaden fra kommunen. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.