Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

  Beskrivelse

  Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

  Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

  At kortet er personlig, betyr at tillatelsen er gitt til deg og ikke til et bestemt kjøretøy. Du trenger dermed ikke kjøre selv for å få parkeringskort.
   
  Når kortet er plassert med forsiden godt synlig bak frontruten, har du rett til å:

  • parkere på plasser reservert for forflytningshemmede som er merket med handicap-symbol eller skilt,
  • parkere på kommunal parkeringsplass uten å betale avgift,
  • parkere inntil dobbelt så lenge på parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover. Dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
  • parkere på steder der det er innført boligsoneparkering.

  Parkeringskortet gjelder i hele Norge. Det gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

  Målgruppe

  Fører eller passasjer av motorvogn som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre forhold kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

  Vilkår

  Behovet for parkeringslettelse må være knyttet til bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

  Du må legge fram legeattest for å komme inn under denne ordningen. Legen må beskrive forflytningsevnen din og om du bruker hjelpemidler.

  Norges Handikapforbund (Informasjon om ordningen)

  Pris

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Tjenesten er ikke lovpålagt.

  Forskrift om parkering for forflytningshemmede

  Søknad

  Randaberg kommune har inngått avtale med Stavanger Parkering som behandler alle søknader om parkeringstillatelse.

  De som ønsker å søke, må benytte søknadsskjemaet til Stavanger Parkering. 

  Søknadsskjema, Stavanger Parkering

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Vegdirektoratet som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.