Landbruksvei – bygging

Innhold

  Beskrivelse

  Skal du bygge ny landbruksvei eller bygge om en eksisterende landbruksvei, må du søke kommunen om godkjenning. Skal du samtidig etablere massetak i forbindelse med bygging og vedlikehold av veien, må du også søke om dette.

  Veien skal fremme rasjonell landbruksdrift og ivareta helhetsløsninger for skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser. De miljømessige konsekvensene som bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, vil bli vurdert. I alle veisaker skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.

  Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel eller midlertidig driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke søke.

  Målgruppe

  Landbruksforetak

  Vilkår

  Avkjørsler fra offentlig vei og velteplasser som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene.

  I forbindelse med selve godkjenningen kan kommunen sette tekniske og miljømessige vilkår. Kommunen kan også sette vilkår som begrenser motorferdsel på veien, for eksempel stenging ved bom.

  Lover

  Søknad

  Du sender en skriftlig søknad til kommunen. På forhånd må du informere de som blir berørt av veianlegget. Opplys i søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilken nytte utbyggingen vil ha og hvordan du kan begrense faren for flom, erosjon, løsmasseskred og annen negativ påvirkning på miljøet.

  Til søknaden må du vedlegge et kart som viser:

  • planlagt vei
  • eksisterende veier i området
  • planlagt massetak i forbindelse med veibyggingen
  • dekningsområdet veien har nytte for (gjelder skogsvei)
  • driftsområdet (gjelder enkel eller midlertidig driftsvei)
  • ev. alternative veitraseer

  Du må også avmerke følgende dersom det blir berørt av veitiltaket:

  • kjente miljøverdier
  • områder med kjent skredfare
  • eksisterende bebyggelse eller annen infrastruktur

  Ved bygging av landbruksveier med en lengde på over 5 kilometer, vil kommunen vurdere om den skal konsekvensutrede tiltaket før vedtak gjøres. 

  Før kommunen fatter et vedtak, skal berørte parter få mulighet til å uttale seg om saken. Dette kan være kulturminnemyndighetene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsforvalteren m.fl. Kommunen setter en frist for når uttalelsene skal være gitt, og registrerer søknaden i Økonomisystem for skogordningene (ØKS).

  Kommunens gjør vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7 og kan:

  • godkjenne søknaden,
  • sette vilkår for godkjenning av søknaden
  • avslå søknaden helt eller delvis

  Ved godkjent søknad setter kommunen tidsfrist for oppstart av tiltaket. Hvis fristen ikke overholdes, faller godkjenningen bort. I noen tilfeller kan kommunen forlenge fristen.

  Når veien er ferdig bygget eller ombygget skal du melde fra til kommunen om at veitiltaket er klart for godkjenning innen fristen kommunen har satt i vedtaket. Kommunen gjennomfører godkjenning og registrerer dette i ØKS.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Veiledning