Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)

Innhold

  Beskrivelse

  Ønsker du å komme i arbeid eller annen aktivitet, men trenger litt ekstra oppfølging for å klare det? Kvalifiseringsprogrammet kan tilby deg opplæring og arbeidstrening med tett oppfølging underveis.

  Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer i uken og varer inntil ett år. Målet er å få deg i arbeid eller aktivitet gjennom et individuelt opplegg. Du og din veileder på NAV-kontoret planlegger innholdet i programmet med utgangspunkt i dine ferdigheter og ønsker. Hovedinnholdet er:

  • arbeidsrettede tiltak
  • opplæringsaktiviteter
  • individuell oppfølging og veiledning

  Ved behov kan programmet også inneholde andre aktiviteter, som helsehjelp, økonomisk veiledning el.

  Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din.

  Målgruppe

  Personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- eller inntektsevne.

  Vilkår

  Du må ha:

  • et ønske om å komme i arbeid eller aktivitet
  • ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV
  • behov for tett, individuell oppfølging
  • lovlig opphold og fast bopel i Norge

  NAV kan knytte til seg ulike samarbeidspartnere avhengig av innholdet i kvalifiseringsprogrammet. Aktuelle samarbeidspartnere kan være:

  • næringsliv
  • helsevesen
  • frivillige organisasjoner

  Pris

  Du mottar kvalifiseringsstønad så lenge du deltar i programmet. Kvalifiseringsstønaden tilsvarer to ganger Folketrygdens grunnbeløp. Er du under 23 år, vil du få 2/3 av full stønad. Stønaden er skattepliktig.

  Lover

  Søknad

  Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for å sjekke om kvalifiseringsprogrammet er aktuelt for deg. NAV-kontoret kan hjelpe deg med å søke om deltakelse i programmet.

  NAV har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når NAV forventer å kunne svare deg.

  Før NAV avgjør søknaden din skal de sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Saksbehandleren vurderer hvilke opplysninger som er nødvendige, og hvordan de skal dokumenteres. Så langt det er mulig, skal NAV samarbeide med deg om å hente inn disse opplysningene.

  Søknaden din blir deretter vurdert individuelt. NAV skal begrunne avgjørelsen sin, uansett om søknaden blir godkjent eller ikke. Blir søknaden godkjent, skal kvalifiseringsprogrammet starte senest seks måneder etter at du leverte søknaden. Før du begynner, må du gjennom en obligatorisk vurdering av arbeidsevnen din.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen NAV har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV-kontoret kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen direkte til NAV-kontoret i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV klagen din videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.