Kommunal bolig

Innhold

  Beskrivelse

  Har du problemer med å komme inn på boligmarkedet på grunn av økonomi, helse eller andre forhold? Da kan du søke om å få leie en kommunal bolig.

  Kommunen skal bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og kan tilby kommunal utleiebolig til innbyggere som har problemer med å skaffe egen bolig. Utleieboligene varierer i størrelse og beliggenhet, fra små hybler til større familieboliger. Kommunen kan også tilby tilrettelagte boliger for eldre, bevegelses- eller utviklingshemmede.

  Det er som regel flere søkere til kommunal bolig enn det er ledige boliger, og kommunen må derfor prioritere søkere med størst behov. Det er ofte lang ventetid og det er ikke sikkert du vil få tildelt kommunal bolig selv om du oppfyller kommunens krav.

  Kommunal bolig er ikke ment som en varig ordning. Leieavtalen er tidsbestemt, vanligvis tre til fem år. Før leiekontrakten går ut, vil kommunen kontakte deg og vurdere om du fortsatt har behov for kommunal bolig.

  Målgruppe

  Personer som er folkeregistrert i kommunen og:

  • står uten egnet bolig, eller
  • er i ferd med å miste boligen, og/eller
  • ikke har mulighet til å skaffe seg ny bolig

  Vilkår

  Du må være over 18 år og ha lovlig oppholdstillatelse i Norge. Du bør ikke ha misligholdt lån eller ha uoppgjort husleie. Kommunen kan ha krav til minimum botid i kommunen, og kan også sette inntekts- og formuesgrenser.

  Hvis du i en nødsituasjon står uten noe sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, kan kommunen gi deg midlertidig plass på et pensjonat, hospits e.l.

  Husleien vil variere med størrelse og beliggenhet, men skal ikke være høyere enn markedsleie for tilsvarende bolig. Har du problemer med å betale husleien, kan du søke kommunal eller statlig bostøtte.

  Lover

  Du har ingen lovfestet rett til kommunal bolig, men kommunen vil vurdere om du oppfyller kravene og kan bli prioritert.

  Sosialtjenesteloven § 15 (Boliger til vanskeligstilte)

  Rundskriv til sosialtjenesteloven (Boliger til vanskeligstilte)

  Søknad

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om kommunal bolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  I søknaden må du beskrive boligbehovet ditt og om du trenger tilrettelagt bolig. Disse vedleggene kan være aktuelle å sende sammen med søknaden:

  • dokumentasjon av inntekt (lønnslipp, trygdeslipp)
  • siste skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør (kan hentes fra Skatteetatens nettsider)
  • bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
  • dokumentasjon av oppholdstillatelse
  • separasjons- eller skilsmissebevilling
  • samværsavtale
  • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Kommunen vurderer om du oppfyller kravene. Er det flere søkere enn ledige boliger, prioriterer kommunen søkere med størst behov. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. Blir søknaden godkjent, får du en beskrivelse av hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. Du tegner en leiekontrakt med kommunen. Dersom kommunen ikke har ledig bolig, vil du bli satt på venteliste. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

  Klage

  Får du avslag på søknad om kommunal bolig eller er misfornøyd med boligen du er tildelt, kan du klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, blir klagen sendt videre til kommunens klagenemnd.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.