Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Innhold

  Beskrivelse

  Kommunen tilbyr introduksjonsprogram for deg som er utlending med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.

  Programmet varer inntil 2 år, er helårlig og på full tid.

  Programmet inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder deg til videre opplæring eller arbeid. Du får tildelt et deltakerbevis når programmet er avsluttet.

  Deltar du i et introduksjonsprogram, skal det utarbeides en individuell plan i samarbeid med deg. Planen utformes etter en kartlegging av ditt opplæringsbehov og vurdering av aktuelle tiltak. Planen skal vurderes på nytt dersom din livssituasjon endres vesentlig, og ellers med jevne mellomrom.

  Deltar du i et introduksjonsprogram, har du krav på introduksjonsstønad fra Nav. På årsbasis utgjør denne to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Deltaker under 25 år mottar 2/3 stønad. Mottar du andre type offentlige ytelser eller stønader, kan dette redusere introduksjonsstønaden.

  Målgruppe

  Nyankommet utlending mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnsfag samt forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.

  Du regnes som nyankommet når du har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år.

  Vilkår

  Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for deg som er bosatt i en kommune med avtale med utlendingsmyndighetene.

  Du må være innvilget én av følgende: 

  • asyl
  • oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning
  • fornybar oppholdstillatelse med bakgrunn i søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon
  • oppholdstillatelse som familiemedlem til person nevnt i punktene over (person som nevnt i punktene over må ikke ha vært bosatt i en kommune i mer enn fem år før det søkes om familiegjenforening)
  • fornybar oppholdstillatelse

  Pris

  Deltakelse i introduksjonsprogram er gratis, dersom det gjennomføres på 3 år etter første vedtak om opphold jf. introduksjonsloven § 17

  Retten gjelder også opp til B1-nivå, dersom dette kan nås i løpet av den totale rammen på 3 000 timer norsk. 

  Det er også mulig å søke om fritak fra plikten til norsk og samfunnskunnskap, dersom du har tilstrekkelige kunnskaper. Les mer her.

  Lover

  Veiledning

  Er du bosatt i kommunen, vil du få tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram. Du kan også selv ta kontakt med kommunen og be om dette.

  Så snart du er bosatt i kommunen, plikter kommunen å sørge for deltakelse i introduksjonsprogram. Du vil motta et tilbud om dette senest tre måneder etter at du er bosatt i kommunen eller selv har bedt om slik deltakelse.

  For å kunne behandle påmeldingen din raskest mulig og gi deg best mulig hjelp, kan kommunen be om opplysninger om deg fra bl.a.:

  • Utlendingsdirektoratet 
  • Utlendingsnemnda 
  • Folkeregisteret 
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
  • Barne-, ungdoms- og familieetaten 
  • Kompetanse Norge 
  • Andre kommuner 
  • Omsorgssentre og mottak

  Klage

  Du kan klage på avgjørelser om:

  • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad 
  • vesentlige endringer i den individuelle planen 
  • at introduksjonsprogrammet stanses 
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

  Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

  I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Har du behov for hjelp med dette, kan kommunen hjelpe deg.

  Send klagen til den avdelingen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.