Hjemmehjelp

Innhold

  Beskrivelse

  Hjemmehjelp er et tilbud til deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre årsaker.

  Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Du kan bl.a. få hjelp til:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere, syke og andre som bor hjemme og har behov for praktisk hjelp i hverdagen.

  Vilkår

  Sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre grunner til at du ikke klarer å ha daglig omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

  Pris

  Betaling for hjemmehjelp skjer etter betalingsevne, som betyr at inntekten din er avgjørende for hvor mye du skal betale.

  Praktisk bistand (hjemmetjenester) (2024)
  Tjeneste Pris Kommentar
  Timepris 333 Per time. 
  Inntekt under 2 G 220 Betalingstak. 
  Per måned.
  Inntekt fra 2 G 971 Per måned. 
  Inntekt fra 3 G 1 415  Per måned. 
  Inntekt fra 4 G 2 068  Per måned. 
  Inntekt fra 5 G 2 752 Per måned. 
  Inntekt fra 6 G 3 468  Per måned. 

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Forskrift til sosialtjenesteloven kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Kommunen kan hjelpe deg med å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Kommunen vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil kommunen vurdere hvilke tjenester som er aktuelle for deg.

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.