Helsetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Innhold

  Beskrivelse

  Du har rett til nødvendige helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i kommunen og er:

  • flyktning
  • asylsøker
  • gjenforent med familie

  Du har rett til både fysisk og psykisk hjelp fra den kommunale primærhelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenestene.

  Barn under 18 år som oppholder seg i Norge har også rett til omsorgstjenester fra kommune, som f.eks. støttekontakt og ulike hjemmetjenester.

  Målgruppe

  Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

  Kommunen skal gi deg spesiell oppmerksomhet og oppfølging dersom du:

  • er fra et område med høy forekomst av smittsomme sykdommer 
  • har vært utsatt for tortur eller andre alvorlige traumer 
  • er enslig uten familienettverk 
  • er barn eller ungdom og har kommet til Norge alene
  • er gravid
  • er enslig forsørger
  • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
  • har blitt kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
  • sliter med eller har tegn på psykiske problemer
  • har rusproblemer

  Vilkår

  Er du over 18 år og har fått avslag på søknad om opphold i Norge, har du kun rett til øyeblikkelig og helt nødvendig helsehjelp.

  Er du under 18 år er det ikke et krav at du har lovlig opphold for å få helsehjelp.

  Pris

  Enkelte av helsetjenestene er gratis, men du må blant annet betale egenandel hos allmennlege og på legevakt.

  Lover

  Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. (Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten)

  Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

  Søknad

  Kommunen skal sørge for at du får tilbud om de helsetjenestene du har rett til og du trenger derfor ikke søke.

  Klage

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til tjenesteyter. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

  Veiledning