Driveplikt

Innhold

  Beskrivelse

  Eier du eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda blir drevet i hele eiertiden. Å oppfylle driveplikten innebærer at produksjonsegenskapene på jorda blir opprettholdt og arealet blir benyttet til vanlig jordbruksdrift. Det er ikke krav til driftsform, så lenge driften er slik at produksjonsegenskapene ikke blir dårligere over tid.

  Du oppfyller driveplikten ved å:

  • drive selv
  • leie bort jorda til andre

  Dersom du ikke ønsker å drive jordbruksarealet selv eller ikke er i stand til leie det ut, kan du søke kommunen om midlertidig eller varig fritak fra driveplikten. Kommunen kan sette vilkår for fritaket.

  Du kan leie bort jorda eller søke om fritak fra driveplikten for hele eller deler av jordbruksarealet.

  Målgruppe

  Eiere av jordbrukseiendommer

  Vilkår

  Innen ett år fra du overtar eiendommen må du bestemme om du ønsker å drive jorda selv eller leie bort. I dette året plikter du å sørge for at jorda blir drevet. Ved bortleie må du inngå en avtale som:

  • er skriftlig og uoppsigelig for deg
  • gjelder for minst 10 år 
  • fører til driftsmessige gode løsninger

  Ved søknad om fritak fra driveplikt vil kommunen legge vekt på:

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • arealets størrelse og avkastningsevne
  • om annen jordbrukseiendom i området har behov for arealet som tilleggsjord
  • din livssituasjon og evne til å drive selv

  Lover

  Jordloven § 8 (Driveplikt)

  Jordloven § 8 a. (Fritak fra driveplikt)

  Søknad

  Er du usikker på hva slags areal som er på eiendommen, kan du kontakte kommunen eller sjekke gårdskart på internett.

  Ved bortleie av jorda, skal du sende kopi av inngått avtale til kommunen. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar. Er du i tvil om bortleieavtalen tilfredsstiller lovens krav, kan du sjekke med kommunen. Selv om avtalen er uoppsigelig for deg, kan du heve avtalen dersom den blir misligholdt av leietakeren.

  Ønsker du fritak fra driveplikten, sender du en begrunnet søknad om dette til kommunen.

  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Ved søknad om fritak, må du søke innen ett år fra du overtar eiendommen.

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

  Du vil motta et skriftlig svar på søknaden fra kommunen. Får du avslag på søknaden, må kommunen begrunne avslaget.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Veiledning

  Driveplikt og jordleie (Landbruksdirektoratet)

  Driveplikten etter jordloven (rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet)