Byggavfall - kildesortering

Innhold

  Beskrivelse

  Dersom du skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres. Minst 60 % av avfallet målt i tonn må kildesorteres. Hensikten er blant annet å hindre spredning av miljøfarlige stoffer, å redusere mengden byggavfall og å øke gjenbruk og gjenvinning.

  Med avfall menes materialer og gjenstander fra tiltaket. Avfall som består av gravemasser er ikke omfattet av reglene.

  Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal du foreta en kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall og utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse.

  Etter at tiltaket er fullført, skal du sende inn sluttrapport som dokumenterer den faktiske disponeringen av avfallet, fordelt på avfallstyper og -mengder.

  Målgruppe

  Avfallsprodusenter, dvs. tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak.

  Vilkår

  Du må levere avfallsplan ved (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven):

  • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning over 300 kvadratmeter bruksareal
  • vesentlig endring (inkludert fasadeendring) eller vesentlig reparasjon av bygning over 100 kvadratmeter bruksareal
  • riving av bygning eller del av bygning over 100 kvadratmeter bruksareal
  • alle tiltak som genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

  Pris

  All saksbehandling tilknyttet byggesaker er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ.

  Lover

  Søknad

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet skjemaer som det anbefales å benytte:

  Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

  Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

  I avfallsplanen gir du:

  • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
  • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

  Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er faktisk levert. Dette kan være:

  • ordinær kvittering fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
  • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

  En eventuell miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om:

  • hvem som har utført kartleggingen
  • dato for kartleggingen
  • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
  • resultat av representative materialprøver og analyser
  • forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
  • plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
  • hvordan farlig avfall er identifisert ved merking, skilting eller andre tiltak
  • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
  • hvor det farlige avfallet er planlagt levert
  • alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

  Saksbehandlingstid vil være avhengig av byggesaken og type byggetiltak. For tiltak som både:

  • krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og
  • utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse

  vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være knyttet opp mot byggesaksbehandlingen. Avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse må være godkjent av kommunen før du kan sette i gang tiltaket.

  Du må sende avfallsplan og evt. miljøsaneringsbeskrivelse til kommunen i god tid før tiltaket er planlagt igangsatt. Sluttrapporten skal leveres når tiltaket er avsluttet og alle kvitteringer fra avfallsmottak er på plass.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  Veiledning