Boligtilsyn og feiing

Innhold

  Beskrivelse

  Rogaland brann og redning IKS feier og fører tilsyn med fyringsanlegg i helårs- og fritidsboliger. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildsted, pipe, sotluke eller feieluke, røykrør og brannmur. Hvor ofte brann- og feiervesenet feier eller utfører tilsyn, avhenger blant annet av hva slags oppvarmingssystem du har og hvor ofte du fyrer.

  Feiing og tilsyn skal medvirke til å:

  • unngå pipebrann og brann i bygninger
  • begrense forurensning og helsefare
  • redusere fyringsutgifter

  Ved et tilsyn vil feieren:

  • gjennomgå hele fyringsanlegget, sjekke brannsikkerheten og kontrollere om pipen trenger feiing
  • kontrollere brannslukningsutstyr, røykvarslere og rømningsveier
  • gi informasjon om brannvern og riktig fyring

  Feiing og tilsyn i Randaberg kommune blir utført av Rogaland brann og redning IKS

  Risikobasert tilsyn og feiing
  I samsvar med forskrift om brannforebygging har Rogaland brann og redning IKS lagt om til risikobasert tilsyn og feiing, som betyr at seksjon for boligtilsyn og feiing går tilsyn og feier ved behov, etter disse kriteriene:

  • type skorstein,
  • ildsted,
  • alder på bolig,
  • alder på beboere og
  • type byggverk.

  Alle boliger og fritidsboliger blir vurdert etter den nye risikomodellen, der ulike faktorer spiller inn. Etter den nye modellen, blir det laget en prioriteringsliste for hvor brannvesenet skal gjennomføre boligtilsyn.

  Boligtilsynet
  Under boligtilsynet gjør brannvesenet dette:

  • Sjekker at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand.
  • Veileder om riktig fyring.
  • Informerer om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier.
  • Vurderer om det er behov for feiing av pipe (noe som i så fall skjer i etterkant av tilsynet).

  Unormale mengder sot i pipen kan føre til at feiing må utføres oftere. Boliger med rentbrennende ovner og nye piper vil ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg. Målet er å forebygge brann, for å unngå tap av liv og verdier. Noen boliger vil derfor få oftere tilsyn, mens andre får sjeldnere tilsyn enn tidligere.

  Varsling via SMS
  Boligtilsyn og feiing blir varslet gjennom SMS. Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for tilsyn, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer. Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret. Huseier eller representant for huseier må være til stede under boligtilsynet. De bør også være til stede under feiing. Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier på forhånd.

  Vær obs på dette ved feiing:

  • Ved feiing må huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feieren, og at det er utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. 
  • Dersom feiingen skal utføres fra taket, må det legges klar en godkjent stige lett tilgjengelig på eiendommen.
  • I tillegg må det være godkjent takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad.

  For mer informasjon om feiing, se hjemmesiden til Rogaland brann og redning IKS

  Ofte stilte spørsmål om feiing og ildsted.

  Målgruppe

  Eier av og beboer i bolig med fyringsanlegg.

  Vilkår

  Ved tilsyn må du være hjemme når Rogaland brann og redning IKS kommer, slik at du kan vise feieren rundt i boligen. Kan du ikke selv være hjemme, må en annen som kjenner boligen godt være tilstede. Dersom feiing/tilsyn skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier på forhånd.

  Ved feiing må du:

  • gi tilgang til huset for feiing via feieluke og fjerning av sot fra sotluke
  • sette fram godkjent metallstige ved feiing fra tak
  • ikke bruke ildstedet på feiedagen og stenge spjeld og ventiler

  Har du satt inn nytt ildsted eller gjort forandringer på fyringsanlegget, må du melde fra om dette til Rogaland brann og redning IKS

  Har du flere spørsmål om feiing, ildsteder og tilsyn i privatboliger, eller behov for feiing kan du sende en e-post til: tjenestetorget@rogbr.no, eller ringe direkte til seksjon for boligtilsyn og feiing på tlf. 51 50 22 60.

  Pris

  Feiing og tilsyn (2024)
  Tjeneste Pris
  Feiing/tilsyn 432 pr. år

  Lover

  Brann– og eksplosjonsvernloven kap. 3 (Kommuners plikter og fullmakter)

  Forskrift om brannforebygging kap. 2 (Forebyggende plikter for eieren av byggverk)

  Forskrift om brannforebygging kap. 4 (Kommunens forebyggende plikter)

  Veiledning

  Du får varsel om feiing og tilsyn i forkant. Hvis tidspunktet ikke passer, må du snarest mulig kontakte brann- og feiervesenet for å avtale nytt tidspunkt.

  Har du ikke klargjort for feiing når feieren kommer, vil ikke feiingen bli utført.

  Etter tilsyn vil du motta en tilsynsrapport. Hvis feieren har oppdaget feil eller mangler som ikke kan rettes på stedet, vil rapporten beskrive hva du må rette og gi en frist for tilbakemelding. Gir du ikke tilbakemelding om når forholdene skal rettes eller har blitt rettet, kan brann- og feiervesenet gi deg pålegg om retting.

  Er du uenig i det som står i tilsynsrapporten eller oppfatter noe som uklart, bør du ta kontakt med brann- og feiervesenet.