Boligtilskudd

Innhold

  Beskrivelse

  Trenger du hjelp til å:

  • tilpasse boligen din særlige behov 
  • komme deg inn på boligmarkedet

  kan du søke kommunen om boligtilskudd. Et boligtilskudd er et beløp du ikke behøver å betale tilbake.

  Kommunen og Husbanken samarbeider om tildeling av tilskudd, og kan gi tilskudd til:

  Tilpasning av bolig

  Å tilpasse en bolig betyr å gjøre små eller store ombygginger slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasninger kan gjøres både i leid og eid bolig.

  For større ombyggingsprosjekter kan du søke Husbanken om tilskudd til utredning og/eller prosjektering.

  Etablering i egen bolig eller refinansiering av lån

  Tilskudd kan gis til økonomisk vanskeligstilte ved:

  • kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskuddet blir vanligvis brukt som tilleggsfinansiering.
  • refinansiering av lån på grunn av betalingsproblemer. Kommunen kan gi økonomisk veiledning. En forutsetning for å få tilskudd til refinansiering er at dette bidrar til en varig løsning av dine økonomiske problemer knyttet til bolig.

  Kommunen kan gi tilskudd i kombinasjon med et startlån. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av din økonomi og hvor stort startlån du kan betjene.

  Boligtilskudd gis vanligvis bare én gang, men i noen tilfeller kan du søke om nytt tilskudd.

  Målgruppe

  Tilskuddsordningen er beregnet for deg som:

  • har nedsatt funksjonsevne og behov for tilpasning av boligen 
  • er eldre og ønsker forebyggende tilpasningstiltak
  • har varig lav inntekt og ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig

  Sjekk om du er i målgruppen (Husbanken)

  • Tilskuddsordningen er behovsprøvd og er beregnet på husstander med store utfordringer knyttet til bolig.
  • Boligen kan ikke benyttes til andre formål enn det du oppgir i søknaden. Om du selger eller leier ut boligen, eller benytter den på en annen måte enn forutsatt, vil kommunen ta pant i boligen og kreve tilbakebetaling av tilskuddet.

  Lover

  Klage

  Får du avslag på søknad om boligtilskudd eller er misfornøyd med tilskuddsbeløpet, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.