Du er her: Hjem / Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Innhold

  Beskrivelse

  Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder alkoholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikke uten å ha bevilling.

  Kommunen kan gi salgsbevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

  Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

  Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

  • skifte av styrer og stedfortreder
  • endring av driftskonseptet
  • endring i eierforholdet

  Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny salgsbevilling.

  Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Salget kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

  Du kan også søke om utvidet bevilling for:

  • import av alkoholholdig drikke til salg i egen butikk
  • tilvirkning av alkoholholdig drikke for salg i egen butikk

  Målgruppe

  • Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 % alkohol.
  • Gårdsutsalg som skal selge egenprodusert drikke (kun enkelte typer drikke er tillatt) med inntil 22 % alkohol.

  Vilkår

  Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten må ha:

  • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
  • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

  Du må utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

  • fylt 20 år
  • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
  • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven

  Pris

  Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6.

  Ved årsskiftet må du sende inn en omsetningsoppgave til kommunen med:

  • antall liter alkoholholdig drikke du har solgt i året som har gått
  • antall liter alkoholholdig drikke du forventer å selge det kommende året

  Størrelsen på gebyret blir beregnet utfra hva du forventer å omsette. Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør; du vil bli etterfakturert om du har hatt høyere omsetning enn du forventet og du kan få ettergitt deler av gebyret om du har hatt lavere omsetning enn du forventet.

  Lover

  Veiledning

  Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

  Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

  Klage

  Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

  Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

  alkoholsalg, bedrift, firma, butikk, forretning, alkohol, salg, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, planlegging, kunnskapsprøven, vandel, bevilling, bevilgning, virksomhet, øl, økonomi, utlevering, alkoholloven