Du er her: Hjem / Avlastning barn og unge

Avlastning barn og unge

Innhold

  Beskrivelse

  Har du daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, kan du søke om å få avlastning. Du kan også søke om avlastning for omsorgsoppgaver dersom du selv er funksjonshemmet eller syk.

  Avlastningen kan være noen timer, døgn eller helger per måned, eller mer omfattende ordninger. Den kan foregå i:

  • barnets eller ungdommens hjem
  • avlasterens hjem
  • en avlastningsbolig spesielt tilrettelagt for barn og unge

  Formålet ved avlastningen er å:

  • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter 
  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie 
  • opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

  Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 (Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver)

  Søknad

  For å få avlastning sender du søknad til kommunen. Søknaden bør være detaljert og beskrive dine behov. Ta med opplysninger om:

  • på hvilken måte omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • du er hjemmeværende med barnet eller ungdommen
  • barnet eller ungdommen har andre dagtilbud
  • det er andre barn i familien
  • du er alene om omsorgen

  Klage

  Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

  Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

  Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

  Annet

  korttidsopphold, avlastning, avlastningsopphold, avlasting, avlastningsbolig, avlastingsbolig, avlastningshjem, avlastingshjem, avlastingsopphold, avlastningstiltak, avlastingstiltak, avlastningstilbud, avlastingstilbud, opphold, rehabilitering, omsorg, hjelp, hjelpetiltak, ferie, fritid, hvile, rekreasjon, belastningsskade, belastingsskade, overbelastning, overbelasting, pleietrengende, omsorgstrengende, omsorgsgiver, omsorgsyter, omsorgsarbeid, omsorgsarbeider, omsorgsoppgaver, omsorgsbolig, pleiemottaker, omsorgsmottaker, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonshemning, handicap, handikap