Allemannsretten

Innhold

  Beskrivelse

  Din rett til å ferdes og oppholde deg i skogen, på fjellet og langs kysten kalles allemannsretten. Allemannsretten bygger på respekt for miljøverdier, grunneiere og andre brukere.

  Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark, men også på innmark når marka er frosset og snødekt.

  Med utmark menes udyrket mark, skog, fjell, myr, lynghei, holmer og skjær.

  Med innmark menes dyrket jord, engslått, kulturbeite, skogplantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal.  Unntatt er områder hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

  Lover

  Friluftsloven § 1a (Hva som forstås med innmark og utmark.)

  Friluftsloven § 2 (Ferdsel i utmark.)

  Friluftsloven § 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag.)

  Friluftsloven § 9 (Rasting og telting.)

  Forskrift om brannforebygging § 8-2 (Bruk av ild utendørs)