Vei

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier, samt turveier.

Innhold

  Ansvar

  Randaberg kommune har cirka 40 km veier og 25 km gang- og sykkelveier.

  Skal du grave?

  Ved graving i kommunale veier og gang-/sykkelveier, skal det alltid innhentes gravetillatelse fra kommunen, samt melde fra til Lyse. 

  Du kan søke om gravemelding og varslingsplaner digitalt. Her er veileder for de som skal søke. 

  Søknad om avkjøring

  Skal du opprette ny avkjøring eller utvide avkjøingen, må du søke vegmyndighetene.
  Vegmyndighetene vil se på plassering av avkjøringen, utforming og sikt.
  Trafikksikkerhet er også en faktor som vi tar med i avgjørelsen av plassering.

  For å kunne fatte vedtak om plassering av ny avkjøring, eller utvidet bruk, trenger vegmyndighetene følgende punkter fra deg:

  • Adresse
  • Gnr./bnr.
  • Tiltak
  • Tiltakshaver
  • Søker

  En beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre, og en målsatt situasjonstegning som viser bredde og siktsoner på ny eller utvidet avkjøring.

  Hvilken siktsone du skal bruke, er vist i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 23.
  Det står også mer informasjon om avkjøringer i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 22.
  Du må også sjekke at du ikke kommer i konflikt med vann og avløp VA.

  Søknad om dispensasjon frå veglova § 29

  Skal du bygge ny mur eller gjerde på tomten din, eller sette opp ny garasje, må du søke dispensasjon fra veglova. For å kunne fatte vedtak etter veglova § 29 om å føre opp mur, gjerde m.m.

  Nærmere kommunal veg eller gang- og sykkelveg, trenger vegmyndighetene følgende punkt fra deg:

  • Adresse
  • Gnr./bnr.
  • Tiltak
  • Tiltakshaver
  • Søker

  Beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre, og en målsatt situasjonstegning som viser avstand fra tiltaket til senter veg og kant veg.

  Dersom tiltaket kommer i nærheten av avkjøring, må du vise at siktsonen blir overholdt.

  Hvordan du tegner inn siktsone, er vist i Vegnorm for Sør-Rogaland, side 23.

  Du må også sjekke at du ikke kommer i konflikt med vann og avløp VA.

  Søknaden sendes til post@randaberg.kommune.no

  Normer og retningslinjer

  Trenger du strøsand?

  Her finner du informasjon om strøsand.

  Glatte veier

  • Du kan gi beskjed om glatte veier i Randaberg via Meld feil, der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand.
  • Kommunen har ansvar for strøing og brøyting av kommunale veier og områder, men i noen tilfeller leier vi inn lokale leverandører.
  • Fuktig luft og temperatur rundt null gir glatte veier noen steder, og til ulike tider.
  • Sjekk underlaget der du ferdes, og bruk gjerne strøsandkassene.
  • Kommunen strør og brøyter etter beste evne men prioriterer først de kommunale fortau, de viktigste bratte bakkene i tillegg til byggefelt og andre kommunale veier.
  • Rogaland fylkeskommune har ansvar for alle gang- og sykkelveiene langs fylkesveiene, for henvendelser på disse veiene må du kontakte veitrafikksentralen på tlf: 175.

  Ditt ansvar på glattå:

  Politivedtektene for Randaberg, forteller om din plikt som huseier: Strø fortau, måk det for snø og hindre at snø og is kan rase ned på fortau og vei fra taket. 

  Følg gjerne også disse rådene:

  • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
  • Bruk en av strøsandkassene vi har satt ut  

  Arrangement langs vei

  For å kunne arrangere arrangement på, langs eller nær vei, er det flere parter som må involveres.
  Les mer om hvordan det skal varsles/søkes om her: Arrangement langs veg | Statens vegvesen.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?