Du er her: Hjem / Bymiljøtiltak

Lokale bymiljøtiltak

Oversikt over lokale prosjekt i Bymiljøpakken.

Innhold

  Om Bymiljøpakken

  Bymiljøpakken er over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

  Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne.

  Hvem deltar i Bymiljøpakken

  Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune. 

  Bildet over, fra venstre: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, ordfører Kristine Enger fra Randaberg og ordfører Ole Ueland fra Sola kommune trør langs deler av den nye "sykkel-motorveien" som skal gå fra Sandnes til Stavanger.

  Hvordan finansieres Bymiljøpakken?

  Bompenger står for den største delen. Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, totalt på cirka 11 milliarder kroner. Rogaland fylkeskommune bidrar med cirka 1,5 milliarder kroner i momsrefusjon.

  Kommunene har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å utvikle boliger og arbeidsplasser på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Midlene som Kolumbus får til å drive mobilitets- og holdningsskapende arbeid kommer fra belønningsmidler som er en del av byvekstavtalen.

  Hva finansierer pengene i Bymiljøpakken?

  Bussveien, Sykkelstamvegen, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad pluss fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for alle som sykler, går og reiser kollektivt.

  Resultatet er at du får en enklere hverdag. Byer der alle kommer lettere fram. Mindre kaos. Kort sagt et bedre bymiljø for alle.

  Lokale bymiljøprosjekt

  Trygg skolevei

  Her kommer tekst og bilde om trygge skoleveier i kommunen.

  Gang- og sykkelvei langs Randabergveien

  Det er satt i gang regulering av gang- og sykkelveien langs Randabergveien, fra kommunegrensen til sentrum, for å etablere en separat sykkelløsning langs strekningen. (Se kart under).

  Ny løsning vil skille motoriserte kjøretøy fra syklende og syklende fra gående.

  Oppstart av reguleringsplanen er varslet i høst. 

  Tiltak for gående

  2018 (utførte):

  • Utbedre krysningspunkt, med intensivbelysning og skilting/oppmerking.
   Visteveien: 2 stk.
   Varheiveien-Varheiskjæringen-Varheihagen: 3 stk.
   Torvmyrveien-Hagafjellveien: 1 stk.
  • Goa skole: Bedre adkomstområde/innkjøring med fartshump, oppmerking og skilting. Montert ny belysning i undergang ved skolen.
  • Etablert nytt fortau, fra Kyrkjeveien til Randabergveien, via parkeringsplass kommunehuset.

  2019:

  • Grødem skole: Etablere fortau langs Fjordsolveien, ved at det løs opp en mur i bunn av skråning mot fotballbanen.
  • Utbedring overgang: Ved bussluse Fjellheimveien/Torvmyrveien. Montere intensivbelysning, skilter og oppmerking.

  2019/2020 (under behandling):

  • Utbedre krysningspunkt: Grødem skole, Krystallveien/Fjordsolveien, oppmerking, intensivbelysning og skilting.
  • Etablere belysning på tursti fra Grødem skole til Ryggstranden.
  • Utbedre og belyse sti fra Randaberg Arena til Odnaberg.
  • Fortau langs Kyrkjeveien, fra Sørlihagen til Torset, plan/regulering. 
  Den Europeiske mobilitetsuken

  Den Europeiske mobilitetsuken gjennomføres hvert år fra 16. til 22. september.

  Under mobiltetsuken oppfordres kommuner rundt om i Europa til å innføre og fremme miljøvennlige transportmidler, og til å invitere folk til å prøve ut ulike alternativer til bilkjøring.

  Randaberg samarbeider med Stavanger, Sola og Sandnes kommune i mobilitetsuken.

  Randaberg kommune deltok for første gang høsten 2017, med tema "Miljøvennlig, smart og felles transport". I 2018 var temaet "Velg rett reisemiks", siden offentlig transport, sykling, levende gater og grøntområder er viktig tema flere steder i Europa.

  Europeisk Mobilitetsuka har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig, samtidig som du dekker ditt eget transportbehov. 

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?