Friluftsliv

Innhold

  Friluftslivets hus

  I september 2017 åpnet Friluftslivets hus på Randabergfjellet, i det gamle lagerbygget på Randabergfjellet, tidligere eid av forsvaret. I første omgang er det Randaberg speidergruppe og Randaberg sykkelklubb som tar i bruk huset. 

  Frilager

  Lån og leie av friluftsutstyr via frilager.no. Varene som du bestiller via Frilager kan du blant annet hente på Randabergfjellet.

  Jæren Friluftsråd

  Jæren Friluftsråd er et av de eldste eksisterende interkommunale samarbeidsutvalg i Jær-regionen, opprettet i 1950. I 1972 skiftet rådet navn til Jæren Friluftsråd og ble et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Jæren Friluftsråd har ansvar for at befolkningen i regionen har friområder tilgjengelig for rekreasjon og variert friluftsliv.

  Friluftsrådet forvalter i dag ca. 31.000 dekar friområder fordelt over hele Jæren, fra Ogna i sør, til Sandestranden i nord og til Hunnedalen i øst. Friluftsrådets oppgaver er å sikre nye områder, legge til rette for brukerne, sørge for at områdene fungerer som rekreasjonsområder og at naturkvalitetene ikke blir ødelagt.

  Ryfylke Friluftsråd

  Ryfylke Friluftsråd ble stiftet i 1978 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. Friluftsrådets oppgave er å sikre, tilrettelegge og drive områder for friluftsliv av forskjellige slag til allmenn bruk. 

  Friluftsåret forvalter i dag 29 områder tilrettelagt med toaletter, 16 ombord- og ilandstigningsbrygger, 22 større gjestebryggeanlegg, 37 områder som er tilrettelagt med grillplass og benker, 36 miljøstasjoner, 19 km veianlegg, 26 km turstier/turveier, 13 parkeringsanlegg og 8 områder tilrettelagt med arealer som må slås/klippes.

  Turer i Randaberg

  Turer til fots:

  Naturens spiskammers - sanketurer:

  Universelt utformede turer:

  Turer for alle - også for barnevogn og rullestol.

  Turer på sykkel - #sykleirandaberg:

   

  Andre turer:

  Badeplasser

  I Randaberg kommune finnes det flere steder som er tilrettelagt for bading. Noen er naturlige svaberg, og noen er sandstrender. Badeplasser med universelt utformet baderampe finnes ved Hålandsvatnet. Her kan du se våre flotte badeplasser. Og her kan du følge med på kvaliteten på badevannet

  Jakt og fiske

  Jakt: 

  Skal du jakte hjortevilt må du ha en offentlig fellingstillatelse. For å få tildelt en fellingstillatelse må jaktrettshaver, som i de fleste tilfeller er grunneier, søke godkjenning av området jakten skal foregå i. Dette området kalles et vald.

  Her finner du mer informasjon om viltforvaltning i kommunen.

  Fiske:

  Hålandsvatnet

  • Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. mai og slutter 1. november.
  • Det settes ut ørret i vannet hvert år, og her tas det mye stor og fin fisk.
  • Du kan kjøpe fiskekort for ørretfiske i Hålandsvatnet på www.inatur.no
  • I Hålandsvatnet må også barn under 16 år kjøpe fiskekort. Se oppslag rundt vannet eller besøk facebook siden til Hålandsvatnets venner.
  • Informasjon og fiskekort får du også på Sport 1 i Randaberg sentrum eller Intersport Madla Amfi.


  Fritidsfiske i sjøen

  • I sjøen kan du fiske med stang fra land eller båt hele året, men du kan ikke selge fisken.
  • Det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra munningen til elver der det går laks, sjøørret eller sjørøye.
  • Det er mange regler om redskapsbruk og fiske i sjøen.
  • Fiskeridirektoratet sine nettsider finner du det meste en fritidsfisker trenger å vite.

   

  Camping/telting

  I Randaberg er det lov å sette opp telt i de kommunale friområdene, som for eksempel Randabergfjellet eller Giljaskogen, men du må følge friluftslovens regler med antall døgn og avstand til hus. Det er ikke lov å telte på badeplasser eller i parker (Harestadmyra).

  Her er reglene i friluftsloven:

  § 9. (Rasting og telting.)

  Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

  I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting. 

  Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, med mindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.

  I Friluftsloven defineres innmark og utmark slik: 

  Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

  Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark.

  Les mer om friluftslivsloven her.

  Drone

  Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.

  Sjekk politiets og luftfartstilsynets droneregler her (PDF)

  Les mer om dronebruk på luftfartstilsynets hjemmeside

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?