Planområdet i Bøveien.

Reguleringsplan for Bøveien 11

Av: Kommunikasjon
Publisert: 09.01.2024
Varsel om oppstart av planarbeid: Reguleringsplan for Bøveien 11. PlanID 1127 2023003

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven §12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang: Reguleringsplan for Bøveien 11, Randaberg. PlanID 1127 2023003 – Randaberg kommune.

Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende utearealer og infrastruktur, på eiendommene gnr./bnr. 49/35 og 49/812, Bøveien 11, vest for Randaberg sentrum.

Planområdet består i dag av et større ubebygd område med skog og noe landbruksjord, samt to eneboliger med tilhørende hager. Planområdet har hovedadkomst via Valaveien i vest.

Sentrale tema i planarbeidet vil være byggehøyder, sol og skygge, trafikkavvikling og parkering og uteområder.

For ytterligere informasjon kontakt:

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan de sendes på e-post til Asplan Viak AS v/ Anders Haukanes, anders.haukanes@asplanviak.no eller med post til Kirkegata 130, 5527 Haugesund, med kopi til Randaberg kommune, post@randaberg.kommune.no, eller med post til Postboks 40, 4096 Randaberg.

Frist for innsending av merknader er 8. februar 2024

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Mer informasjon om planarbeidet finnes på: https://www.asplanviak.no/kunngjoringer

Aktuelle dokumenter i saken:

Planinititativ_Bøveien11.pdf

Oppstartsmøtereferat Bøveien 11.pdf

Stedsanalyse Bøveien 11.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?