Du er her: Hjem / Gi dine innspill / Valahaug boligområde

Valahaug boligområde

På vegne av Valahaug AS, har Sweco Norge AS utarbeidet en reguleringsendring for detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009.

Bakgrunn for søknad om endring
Sweco har, med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan, utarbeidet tekniske planer for detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009. I forbindelse med detaljprosjektering av området ønsker de å gjøre noen mindre endringer:

 • Å legge til rette for optimale løsninger for lekeområdene, på grunn av utfordringer med høydeforskjeller og fjellskjæring.
 • Å endre litt på plassering av åpne garasjer ved felt BK7 og BK8. Det foreslås totalt tre endringer i plankartet, samt to endringer i bestemmelsene.

Aktuelle dokument

Beskrivelse av foreslåtte endringer
For mer informasjon vises det til vedlagt "Beskrivelse av foreslåtte endring". Her er et lite sammendrag:

 • Flytter lekeplass
  - Det foreslås å flytte lekeplass f_L5, for å få en plassering som krever mindre og lavere murer. I tillegg vil den plasseres mer åpent og ikke så tett på nabo i øst.
  - Avstanden til eksisterende boliger blir noe større, men avstandskrav fra boligene er fremdeles ivaretatt.
 • Justerer lekeplass
  - Det foreslås å legge om trasé for turvei langs blokk nr. 4 (Valen 7), slik at denne legges på nedsiden av mur. Denne muren tar opp det meste av høydeforskjellen opp til lekeplassen f_L5. Ved å benytte fjellskjæringen til å ta opp det meste av høydeforskjellen, medfører det at det ikke er plass til både sti og trapp, men det er fortsatt forbindelse til grøntområdene i nord via trapp.
  - Det foreslås å justere formen på lekeplassen f_L6 i forhold til dette, samt å trekke inn byggegrensen til blokk 4, som er bygget.
 • Endrer parkering
  - Det foreslås å skråstille parkeringen/de åpne garasjene på fellesparkeringen for BK7 og BK8, for å gi plass til å ta opp høydeforskjellene til trafo og søppelkonteinere - det vil si å få plass til en mur opp mot disse. Dette reduserer arealet til lekeplassen (f_L3) noe, men det kompenseres med at areal innenfor annen veggrunn (f_AVG3) blir sikret med grønne innslag.
  - Følgende setning legges derfor til i bestemmelsene: [...] Arealet på f_AVG3 skal opparbeides med grønne flater der det ikke er mur eller eventuelle harde flater for brannbil. Det skal også etableres vegetasjon i form av allé eller busker.
 • Endrer bestemmelse for bygg 4
  - Det foreslås å justere antall boenheter i bestemmelsene, siden det er bygget tre enheter færre i blokk 3, og fire enheter flere i blokk 4. Det ble gitt dispensasjon for 15 boenheter i blokk 4 i rammetillatelsen fra 21.09.2016. I etterkant er antallet leiligheter endret til 18 for blokk 4. Totalt blir dette én enhet mer enn i gjeldende bestemmelser for delfelt BB2.
  - Bestemmelsen 3.61 er foreslått endret til: [...] Det tillates inntil minimum 8 boenheter og maksimum 18 boenheter.
 • Oppsummering og rådmannens vurdering:
  - Formålet i planen blir det samme, det vil si bolig med tilhørende grøntareal og lekeplasser.
  - Endringene foreslås som følge av tekniske løsninger under opparbeidelsen av området.
  - Planen forblir likevel etter overordnede føringer i forhold til krav til tetthet og offentlig og privat uteoppholdsareal, inkludert lek.
  - Parkeringsdekningen blir den samme som planen allerede legger opp til.
  - Forslaget til endring av planen går ikke utover ytterbegrensningen i den vedtatte planen, og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
  - Formålet i planen endres ikke, og tettheten er i tråd med overordnete føringer i regionalplan Jæren.
  - De faktiske konsekvensene for andre parter er små.
  - Foreslåtte endringer faller innenfor kriteriene for endring av reguleringsplan.

Videre saksgang
Frist for å komme med merknader er 02.10.2020. Merknader sendes til post@randaberg.kommune.no eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, Postboks 40, 4096 Randaberg. Innkomne merknader vil bli kommentert i sak som skal behandles i kommuneplanutvalget.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?