Valahaug boligområde

Publisert: 09.09.2020
På vegne av Valahaug AS, har Sweco Norge AS utarbeidet en reguleringsendring for detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009.

Bakgrunn for søknad om endring
Sweco har, med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan, utarbeidet tekniske planer for detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009. I forbindelse med detaljprosjektering av området ønsker de å gjøre noen mindre endringer:

 • Å legge til rette for optimale løsninger for lekeområdene, på grunn av utfordringer med høydeforskjeller og fjellskjæring.
 • Å endre litt på plassering av åpne garasjer ved felt BK7 og BK8. Det foreslås totalt tre endringer i plankartet, samt to endringer i bestemmelsene.

Aktuelle dokument

Beskrivelse av foreslåtte endringer
For mer informasjon vises det til vedlagt "Beskrivelse av foreslåtte endring". Her er et lite sammendrag:

 • Flytter lekeplass
  - Det foreslås å flytte lekeplass f_L5, for å få en plassering som krever mindre og lavere murer. I tillegg vil den plasseres mer åpent og ikke så tett på nabo i øst.
  - Avstanden til eksisterende boliger blir noe større, men avstandskrav fra boligene er fremdeles ivaretatt.
 • Justerer lekeplass
  - Det foreslås å legge om trasé for turvei langs blokk nr. 4 (Valen 7), slik at denne legges på nedsiden av mur. Denne muren tar opp det meste av høydeforskjellen opp til lekeplassen f_L5. Ved å benytte fjellskjæringen til å ta opp det meste av høydeforskjellen, medfører det at det ikke er plass til både sti og trapp, men det er fortsatt forbindelse til grøntområdene i nord via trapp.
  - Det foreslås å justere formen på lekeplassen f_L6 i forhold til dette, samt å trekke inn byggegrensen til blokk 4, som er bygget.
 • Endrer parkering
  - Det foreslås å skråstille parkeringen/de åpne garasjene på fellesparkeringen for BK7 og BK8, for å gi plass til å ta opp høydeforskjellene til trafo og søppelkonteinere - det vil si å få plass til en mur opp mot disse. Dette reduserer arealet til lekeplassen (f_L3) noe, men det kompenseres med at areal innenfor annen veggrunn (f_AVG3) blir sikret med grønne innslag.
  - Følgende setning legges derfor til i bestemmelsene: [...] Arealet på f_AVG3 skal opparbeides med grønne flater der det ikke er mur eller eventuelle harde flater for brannbil. Det skal også etableres vegetasjon i form av allé eller busker.
 • Endrer bestemmelse for bygg 4
  - Det foreslås å justere antall boenheter i bestemmelsene, siden det er bygget tre enheter færre i blokk 3, og fire enheter flere i blokk 4. Det ble gitt dispensasjon for 15 boenheter i blokk 4 i rammetillatelsen fra 21.09.2016. I etterkant er antallet leiligheter endret til 18 for blokk 4. Totalt blir dette én enhet mer enn i gjeldende bestemmelser for delfelt BB2.
  - Bestemmelsen 3.61 er foreslått endret til: [...] Det tillates inntil minimum 8 boenheter og maksimum 18 boenheter.
 • Oppsummering og rådmannens vurdering:
  - Formålet i planen blir det samme, det vil si bolig med tilhørende grøntareal og lekeplasser.
  - Endringene foreslås som følge av tekniske løsninger under opparbeidelsen av området.
  - Planen forblir likevel etter overordnede føringer i forhold til krav til tetthet og offentlig og privat uteoppholdsareal, inkludert lek.
  - Parkeringsdekningen blir den samme som planen allerede legger opp til.
  - Forslaget til endring av planen går ikke utover ytterbegrensningen i den vedtatte planen, og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
  - Formålet i planen endres ikke, og tettheten er i tråd med overordnete føringer i regionalplan Jæren.
  - De faktiske konsekvensene for andre parter er små.
  - Foreslåtte endringer faller innenfor kriteriene for endring av reguleringsplan.

Videre saksgang
Frist for å komme med merknader er 02.10.2020. Merknader sendes til post@randaberg.kommune.no eller som brev til: Randaberg kommune, Plan og miljø, Postboks 40, 4096 Randaberg. Innkomne merknader vil bli kommentert i sak som skal behandles i kommuneplanutvalget.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?