Parti fra Grødem. Bronseveien nærmest, Krystallveien lenger bak.

Tilleggshøring - detaljregulering av sykkel- og kollektivtiltak for deler av Krystallveien og Bronseveien

Av: Kommunikasjon
Publisert: 17.03.2023
Randaberg kommune legger plan 2022006 ut på en begrenset tilleggshøring. Grunnen for tilleggshøringen er at plangrensen må utvides noe. Se vedlagt oversiktskart over planområdet der området for tilleggshøringen er markert.

Formålet med plan 2022006 er å utbedre busstraséen langs Krystallveien og Bronseveien, samt å utbedre sykkeltraséen i Krystallveien fra Torvmyrveien til sørøst i Bronseveien.

Mer informasjon om planen finnes på kommunen sine nettsider https://www.arealplaner.no/randaberg1127/arealplaner/149

Reguleringsplanen kan ha betydning for deg som grunneier/nabo. Også leietakere og andre som har rettigheter til bruk av eiendommen kan bli berørt, og grunneier har plikt til å varsle disse.

Tilleggshøringen gjelder

Plangrensen utvides med ca. 550 m2

Figur 1: Utsnitt av plangrense i sør før og etter utvidelse.

Figur 2: Utsnitt av plangrense i Krystallveien før og etter utvidelse.

Figur 3: Utsnitt av plangrense i Bronseveien før og etter utvidelse.

Hensikten med utvidelsen er hovedsakelig å kunne benytte dette arealet til midlertidig bygge- og anleggsområde.

Har du merknader til planforslaget?

Frist for innsending av merknader er 14.04.2023.

Dersom du har relevante innspill, merknader og opplysninger til planarbeidet, kan disse sendes til Randaberg kommune ved post@randaberg.kommune.no eller til Postboks 40, 4096 Randaberg.

Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta eget svarbrev, men en oppsummering av merknaden vil bli gjengitt og kommentert i saksfremlegget når saken legges fram for bygningsrådet til 1.gangsbehandling.

Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Videre saksgang

Etter at høringsfristen er over og eventuelle endringer er gjort, fremmes planen for behandling i bygningsrådet. Melding om endelig vedtak sendes alle berørte. Du kan klage på dette vedtaket.

Mer informasjon om reguleringsplaner og saksbehandling finner du på:

www.randaberg.kommune.no/innhold/plan-bygg-og-eiendom/planer/

Har du spørsmål

Ta gjerne kontakt med rådgiver for plan Liv Herdis Oftebro på e-post Liv.Herdis.Oftebro@randaberg.kommune.no eller telefon 940 08 892 dersom du har spørsmål til planarbeidet eller videre saksgang.

Aktuelle dokument:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?