Det skal bli bedre for syklende og gående langs Randabergveien (illustrasjonsfoto).

Sykkeltiltak langs Randabergveien

Av: Kommunikasjon
Publisert: 03.10.2023
Offentlig ettersyn: Detaljregulering for sykkeltiltak langs fylkesvei 4590 Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger, planID 2018001.

Kommuneplanutvalget vedtok 04.05.2023 i sak 14/23 å sende Detaljregulering for sykkeltiltak langs fylkesvei 4590 Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger, planID 2018001, på høring og legge den ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10.

Plandokumentene, punkt 1-4, er oppdatert etter vedtaket. Før 2. gangsbehandling av planen skal punkt 5-11 ses nærmere på.

Hensikten med planen er å legge til rette for økt sykkeltrafikk, ved å skille trafikantgruppene gående og syklende fra hverandre og å etablere bedre kryssløsninger langs strekningen. 

Med dagens løsning deler syklende og gående det samme arealet langs Randabergveien. Det skal tilrettelegges for sykkeltiltak som vil forbedre forholdene langs traseen, for å gjøre det enklere å sykle, samt bedre myke trafikanters framkommelighet, sikkerhet og komfort på hovednettet for sykkel. Ny løsning skiller syklende fra motoriserte kjøretøy og gående.

Prosjektet inngår i Bymiljøpakken. God tilrettelegging for syklende er en avgjørende faktor for å oppnå nullvekstmålet og nullvisjonen.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart, er kommentert i «Merknadsdokument».

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til: Randaberg kommune, Miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg.

Merknader kan også skrives direkte inn på arealplaner.no under fanen "Gi tilbakemelding". 

Alle merknader blir arkivert i saken.

Frist for å komme med innspill er 17.11.2023.

Invitasjon til medvirkning / åpen kontordag
Det blir åpen kontordag med informasjon om planen torsdag 19. oktober kl. 09-17 på Frivillighetens hus, Andreas Harestads vei 1, 4070 Randaberg.

Det er en fordel om du avtaler tid på forhånd. Ta kontakt med Andreas Mykkeltveit Terjesen, e-post: andreas.mykkeltveit.terjesen@rogfk.no, tlf. 51 51 66 00.

Velkommen!

Saksdokumentene ligger i sak 14/23 (Kommuneplanutvalget) og arealplaner.no under fanen «Plandokumenter».

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?