Sykkeltiltak langs fv. 480 Randabergveien

Oppstart av planarbeid for sykkeltiltak langs fv. 480 Randabergveien.

Innhold

  På vegne av Rogaland fylkeskommune og i samarbeid med Randaberg kommune, skal Statens vegvesen i gang med å lage en detaljreguleringsplan for sykkeltiltak langs Randabergveien.

  Statens vegvesen ber om innspill til arbeidet innen 23.11.2018. 

  Dagens løsning for syklister langs fv. 480 Randabergveien, fra Vistnesveien til kommunegrensen med Stavanger, er en gang- og sykkelveg på sørsiden av vegen. Med denne løsningen deler syklende og gående det samme arealet. Dette gjør løsningen for smal til å håndtere dagens trafikkbehov på en trafikksikker og effektiv måte.

  For å gjøre det enklere å sykle, samt å bedre de myke trafikantene sin framkommelighet, sikkerhet og komfort på hovednettet for sykkel, skal det etableres en separat sykkelløsning som skiller motoriserte kjøretøy fra syklende og syklende fra gående med en opphøyd kant.

  Planavgrensning
  I oversiktskartet under er avgrensningen av planområdet tegnet inn med en stiplet linje. I det endelige planforslaget vil sannsynligvis denne avgrensningen bli mindre, men grensen er lagt slik at vi har nok plass til å sikre avkjørsler og gjennomføre anleggsarbeidet.

  Har du synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger?
  Skriftlige svar sendes til Statens vegvesen innen 23.11.2018.
  • Postadresse: Statens vegvesen Region vest, postboks 43, 6861 Leikanger.
  • E-post: firmapost-vest@vegvesen.no.

  Husk å merke sendingen med plannummeret: 2018001, og plannavn: Detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 480 Randabergveien.

  Har du spørsmål?
  Ta gjerne kontakt med Anneli Eie på telefon 412 80 075 eller e-post: anneli.eie@vegvesen.no.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?