Parti fra Grødem. Bronseveien nærmest, Krystallveien lenger bak.

Sykkel- og kollektivtiltak i Krystallveien og Bronseveien

Av: Kommunikasjon
Publisert: 30.11.2022
Detaljregulering av sykkel- og kollektivtiltak for deler av Krystallveien og Bronseveien, planid 2022006.

På vegne av Randaberg kommune varsler Multiconsult oppstart av planarbeid med detaljregulering av kollektivtiltak og sykkeltrasé langs Krystallveien og Bronseveien planid 2022006, i Randaberg kommune.

Hvorfor utarbeides reguleringsplanen?
Hensikten med planen er å utbedre busstraseen langs Krystallveien og Bronseveien, samt å utbedre sykkeltraseen i Krystallveien fra Torvmyrveien til sørøst i Bronseveien. Busstraseen utbedres for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Sykkeltraseen utbedres for å komplementere sykkelnettet på Grødem.

Deler av området er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til boligbebyggelse, kjøreveg, fortau, gang- og sykkelvei, annen veggrunn – grønt og LNFR-område.Plangrense
Vedlagt følger et kart (se over) som viser foreløpig plangrense for detaljreguleringen. Den foreløpige plangrensen er satt bredt for å sikre gjennomføring av anleggsarbeidet. Endelig planforslag kan bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.

Slik kan du bidra
Dersom du har relevante innspill, merknader og opplysninger til planarbeidet, kan disse sendes til Randaberg kommune via e-post: post@randaberg.kommune.no, eller som brev til Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg. Frist for merknader til planoppstart er 12.01.2023.

Hva skjer videre?
Vi besvarer ikke innsendte merknader direkte, men oppsummerer og kommenterer de som en del av det videre planarbeidet. Innspillene vil sammen med våre kommentarer følge saken videre til den politiske behandlingen av planforslaget.

Etter at fristen for å komme med innspill til planoppstart er ute, vil vi utarbeide et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen sendes så til Randaberg kommune for politisk behandling og kommunen legger den ut på offentlig høring. Du vil da kunne sende innspill til planforslaget.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med rådgiver for Plan i Randaberg kommune, Liv Herdis Oftebro, på e-post: Liv.Herdis.Oftebro@randaberg.kommune.no, eller telefon 94 00 88 92 dersom du har spørsmål til planarbeidet eller videre saksgang.

Dette varselet er gitt etter plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan, se plan- og bygningsloven § 12-3. Randaberg kommune har etter plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes.  

Les mer:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?