Illustrasjonsbilde. Barn med skolesekker går til skolen.

Skolestruktur: Høring for modell nr. 5 og 6

Av: Kommunikasjon
Publisert: 06.12.2022
Høring for modell 5 og 6 i saken om ny skolestruktur i Randaberg kommune, nå også med forslag til skoleskyssruter

Våren 2022 ble det gjennomført en høring om fire ulike modeller for hvordan Randabergskolen kunne bli organisert i fremtiden. Her fikk ansatte, foreldre og elever anledning til å uttale seg om de ulike modellene, og gi sine tilbakemeldinger.

Høringen ble avsluttet våren 2022, og ble oppsummert i kommunestyret 20. oktober 2022, sak 39/22. I saken ble det foreslått en ny modell 5, og det kom også inn et nytt forslag, kalt modell 6. Disse modellene har ikke vært ute til høring. 

1. desember ble skolestruktursaken om modell 5 og 6 lagt ut på høring, 6. desember ble det gjort noen små endringer på høringsdokumentet hvor forslag til skoleskyssruter er kommet med.

Kommunestyret sitt vedtak, sak 39/22:

 1. Formannskapet ber kommunedirektøren sende alternativ 5 og nytt alternativ 6 på høring med 2 måneder høringsfrist.

 2. Nytt alternativ 6 utredes:
  a) Nye Harestad skole (Torvmyrveien 22) blir fra og med skoleåret 2024/25 omgjort til barneskole for elever i 1.-7. klasse.
  b) Ungdomsskoleelever fra Harestad krets flyttes til Goa og Grødem.
  c) Goa og Grødem forblir 1-10-skoler med tilflytting av ungdomsskoleelever fra Harestad skole.
  d) Gamle Harestad skole (Torvmyrveien 7) rives.
  e) Byggetrinn 2 på Harestad skole iverksettes når økning i elevtallet utgjør behov for byggetrinn 2.

 3. Før forslaget sendes på høring bes kommunedirektøren utrede og komme med anbefalinger på følgende:
  a) Hensiktsmessig plassering av ATO ved valg av alternativ 6.
  b) Hensiktsmessig plassering av Introbase ved valg av alternativ 6.
  c) Anbefalte kretsgrenser for begge alternativ.
  d) Kollektivløsninger for begge alternativene.
  e) Gjennomføre en grundig vurdering på begge alternativene i forhold til klasserom og grupperom, sett opp mot elevtall og kretsgrenser.
  f) Økonomiske konsekvenser av begge alternativene mot alternativ 1.
  g) I tråd med tidligere budsjettvedtak, en kost-nytte-vurdering av vedlikehold av gamle Harestad skole i sett opp mot nybygg (byggetrinn 2).

Innholdet i denne høringen

 • Høringen beskriver de endringer modell 5 og modell 6 vil medføre ut fra dagens skolestruktur.
 • I høringsutkastet beskrives ikke endringer som "fordeler" eller "ulemper", fordi dette oppleves ulikt fra person til person.
 • Høringen tar utgangspunkt i dagens elevtall, som betyr at antall elever i Randabergskolen ikke vil øke før i 2040. 
 • Høringen tar utgangspunkt i at byggetrinn 2 ikke blir gjennomført de neste 10-15 årene, som betyr at modell 5 og 6 i praksis blir permanente løsninger mange år fram i tid. Byggetrinn 2 omtales heller ikke som en konsekvens i denne høringen.
 • Kommunedirektøren har avklart politisk at punkt 3 f og g ikke omfattes av denne høringen. De økonomiske konsekvensene blir først omtalt i den politiske saken etter høringen.

Klikk her for å lese høringsdokumentet for modell 5 og 6

Kort om de to modellene

Modell 5) To barneskoler og en ungdomsskole

 • Elevene på 1.-7. trinn flytter fra Harestad skole til Grødem og Goa skole.
 • Ungdomsskoleelevene fra Grødem og Goa skole flytter over til Harestad skole.
 • Randabergskolen består etter dette av to barneskoler, Grødem og Goa skole, og en ungdomsskole, Harestad skole (Torvmyrveien 22).
 • Gamle Harestad skole (Torvmyrveien 7) rives.
 • Begge barneskolene får hver sin skolefritidsordning (SFO).
 • Introbasen fortsetter på Grødem skole (med et spørsmål om det skal være en avdeling også i den nye ungdomsskolen).
 • ATO-avdelingen flyttes fra Harestad skole til Goa skole (med et spørsmål om det skal være en mindre avdeling også i den nye ungdomsskolen).
 • Elevene på 8.-10. trinn ved Harestad skole flytter over til Grødem og Goa skole.
 • Elevene på 1.-4. trinn ved gamle Harestad skole (Torvmyrveien 7) flytter over til nye Harestad skole (Torvmyrveien 22).
 • Randabergskolen består etter dette av to kombinerte barne- og ungdomsskoler, Grødem og Goa skole, og en barneskole, Harestad skole.
 • Modell 6 er en "hybridmodell" i forhold til skolestrukturen, der kommunen både har kombinerte barne- og ungdomsskoler og en ren barneskole.
 • Alle tre skolene får hver sin skolefritidsordning (SFO).
 • Gamle Harestad skole (Torvmyrveien 7) rives.
 • Introbasen fortsetter på Grødem skole.
 • ATO-avdelingen flyttes fra Harestad skole til Goa skole.

Tilbakemelding og frist

Det er åpent for alle å gi tilbakemelding på høringen.

Klikk her for å sende høringssvar (eget skjema)

eller send e-post til: post@randaberg.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er 31. januar 2023.

Høringsutkastet er sendt direkte til disse offisielle organene tilknyttet Randabergskolen:

 • Elevråd på skolene/BUK
 • FAU på skolene
 • SU på skolene
 • Alle fagforeninger som har ansatte på skolen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?